Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kanun Yararına Bozma Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2008/14516

K. 2011/17749

T. 25.10.2011

• KANUN YARARINA BOZMA ( Delil Takdiri Yapılarak Verilen Karar Aleyhine Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyeceğinin Gözetileceği )

• DELİL TAKDİRİ YAPILARAK VERİLEN KARAR ( Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyeceği )

• MADDİ CEZA YASALARI İLE YARGILAMA YASASI KURALLARINA AYKIRILIK ( Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulması Mümkün Olmakla Birlikte Hakimin Takdir Tercih ve Değerlendirmesine İlişkin Sorunlar Bakımından Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyeceği )

1632/m.63

5237/m.7, 50, 52, 62

5271/m.231, 309, Geç.1

5275/m.98

26.10.1932 Gün ve 29/12 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

ÖZET : Maddi ceza yasaları ile yargılama yasası kurallarına aykırılık hallerinde kanun yararına bozma yoluna başvurulması mümkün olmakla birlikte hakimin takdir, tercih ve değerlendirmesine ilişkin sorunlar bakımından anılan yola gitme olanaksızdır. Delil takdiri yapılarak verilen karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilemez.

DAVA : 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa aykırılıktan sanık M.F.K.`nın, anılan Kanunun 63/1-A, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62, 50 ve 52.maddeleri uyarınca 2.000,00 Yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Tortum Sulh Ceza Mahkemesinin 19.02.2008 tarihli ve 2007/45 esas 2008/4 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 05.09.2008 gün ve 11268/46611 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 17.09.2008 gün ve KYB. 2008-185875 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede;

Hüküm tarihinden sonra 08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 562.maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi 1 ve 14. fıkraları karşısında, anılan Kanunun geçici 1. madde 2. fıkrası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2.maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98. maddesi uyarınca sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 26.10.1932 gün ve 29/12 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği üzere kanun yararına bozmaya konu olabilecek yasaya aykırılık halleri uygulamadaki esaslı yanlışlıklar ile esasa etkili usul hatalarıdır. Buna göre, maddi ceza yasaları ile yargılama yasası kurallarına aykırılık hallerinde bu yola başvurulması mümkün olmakla birlikte hakimin takdir, tercih ve değerlendirmesine ilişkin sorunlar bakımından anılan yola gitme olanaksızdır.

SONUÇ : Mahkeme tarafından delil takdiri yapılarak verilen karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilemeyeceği cihetle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 25.10.2011 günü oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube