Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YAKINLARINA USULSÜZ KREDİ AÇAN BANKA GÖREVLİSİ , FESİH...

 

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/39624
KARAR NO : 2013/3803DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı bankanın ...şubesinde çalışmakta iken işveren tarafından 4857 sayılı iş yasasının 25/II-e maddesi gereğince iş akdinin 27.02.2009 tarihinde fesh edildiğini, anılan yasanın 18 ve devamı maddelerinde yazılan koşulların işveren yararına oluşmadığını işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının erkek arkadaşının ve onun gayriresmi ortağı olduğu firmayı dolaylı yönden finanse etmek üzere 22 adette toplam 261.247 TL tutarında bireysel kredi kullandırıldığını, davacının bu işlemlere aracılık ettiğini finanse edilen, davacının sözlüsü olduğu bilenen şahsın istihbarat sorgusunda 2003-2004 yılına ait çok sayıda karşılıksız çekinin bulunduğu bankalardan kendi başına kredi alamaması nedeni ile davacının aracılığı ile değişik kişilere kredi verildiğini işverenin güveninin sarsıldığını bu nedenle iş akdinin sonlandırıldığını işverence yapılan işlemlerin hukuka uygun bulunduğunu açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesinin geçersiz feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının istihbarat görevini yerine getirmeyerek yakınlarına usulsüz kredi verilmesini sağlayıp sağlamadığı noktasında toplanmaktadır.
Önceki işe iade kabul kararı dairemizin 08.10.2010 gün, 2009/28781 Esas, 2010/28330 Karar sayılı kararıyla “….davacının istihbarat yaparak kredinin verilip verilmemesi konusunda söz sahibi olduğu açıktır. Bu durumda davalının iddia ettiği şekilde davacının erkek arkadaşına ve onun ortak olduğu firmayı finanse etmek üzere kredi kullandırıp kullandırmadığının etraflıca araştırılması gerekmektedir. Ayrıca davalı bankanın kredi verme prosedürünün de incelenerek davacının eyleminin kredi verilmesinde ne kadar etkili olduğunun da tespit edilerek sonucuna göre karar verilmelidir” denilerek bozulduğu, mahkemece bozmaya uyulduğu, bozma sonrası yapılan yargılama sırasında, davacı ve erkek arkadaşı hakkında feshe konu olayla ilgili ...2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığının öğrenildiği, kamu davası sonucunda üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit görülmediğinden beraatlerine karar verildiği görülmektedir.

Bozma sonrası ceza soruşturması sırasında alınan bankalar yeminli murakıplarınca verilen rapor da dosyaya getirilmiştir. Söz konusu raporda görüleceği üzere başka kimselerin çektikleri bir kısım kredilerin davacının erkek arkadaşının hesabına gönderildiği, yine bir kısım kredilerin ödemelerinin de davacının erkek arkadaşı tarafından yapıldığı, söz konusu kredi işlemlerinden 17 adedini davacının gerçekleştirdiği, krediyi kullanan şahısların kredi işlemlerine ve tutarlarına karşı şikayette bulundukları, bu şikayet üzerine davacı hakkında soruşturma yapıldığı, ceza soruşturması sonucunda da kamu davası açıldığı, buna göre feshin haklı olup olmadığı ileride açılacak muhtemel tazminat davasında değerlendirilebilecek olup feshin geçerli olduğu görülmekle davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

F) Sonuç:
HÜKÜM:
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 80.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.320 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 31.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube