Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Temlik Sözleşmesi, Kefil

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/32035

K. 2011/12530

T. 20.6.2011

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Temlik Alan Sıfatıyla Takip Başlatılamayacağı )

• TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( İpoteğin Tapu Siciline Tescil İle Tesis Edildiği/Rehin Hakkının Kefile Devri İçin Adi Nitelikteki Temlik Sözleşmesinin Yeterli Olmayacağı - Temlik Alan Sıfatıyla İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Başlatılamayacağı )

• İPOTEĞİN TESİSİ ( Tapu Siciline Tescil İle Tesis Edildiği - Rehin Hakkının Kefile Devri İçin Adi Nitelikteki Temlik Sözleşmesinin Yeterli Olmadığı )

• KEFİL ( Rehin Hakkının Kefile Devri İçin Adi Nitelikteki Temlik Sözleşmesinin Yeterli Olmayacağı )

818/m. 499, 500, 501

ÖZET : İpotek resmi nitelikteki tapu siciline tescil ile tesis edildiğine göre, rehin hakkının kefile devri için adi nitelikteki temlik sözleşmesinin yeterli olmadığı, buna dayalı olarak temlik alan sıfatı ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmasının da mümkün olmadığı açıktır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı, kendisine ödemede bulunan kefile, rücu hakkını kullanmaya ve elindeki rehni paraya çevirmeye yarayacak senetlerini teslim etmek zorundadır. ( B.K.`nun 499/1. madde ). Ayrıca, mevcut taşınmaz rehninin kefile devri için gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. ( B.K.`nun 499/2. madde )

Alacaklı asıl borcun temini için, kefalet akdinin kurulmasından önce veya sonra verilen her türlü teminatı kefilin zararına olarak azaltır veya elindeki delilleri elden çıkarırsa kefile karşı sorumlu olur. ( B.K.`nun 500/1. madde ). Aynı şekilde, alacaklı alacağını alırken teminat ve delilleri kefile nakil ve tevdi etmek zorundadır. Alacaklı bu külfeti yerine getirmezse kefil sorumluluktan kurtulur. ( B.K.`nun 501. madde 2. cüm. ) ( Prof Dr. Fahrettin Aral-Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri/2007 )

Diğer taraftan, hukuki muamelenin tesisi hangi şekle tabi ise buna ilişkin hakkın devri de aynı şekle tabidir.

Somut olayda, kredi sözleşmesine dayanan borcu kefil sıfatı ile ödeyen Z.Ö.`ye, alacaklı ve ipoteğin, kredi sözleşmesinin alacaklısı banka tarafından 10.5.2010 tarihli adi nitelikteki temlik sözleşmesi ile temlik edildiği, adı geçen şahsın ipotek veren 3. kişi aleyhinde ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin ilamsız icra takibi başlattığı ve borçlu itirazının mahkemece kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir. İpotek resmi nitelikteki tapu siciline tescil ile tesis edildiğine göre, yukarda açıklanan yasa hükmü de dikkate alındığında, rehin hakkının kefile devri için adi nitelikteki temlik sözleşmesinin yeterli olmadığı, buna dayalı olarak temlik alan sıfatı ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmasının da mümkün olmadığı açıktır.

Açıklanan sebeplerle mahkemece itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne dair karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube