Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/7845
K. 2012/2265
T. 13.3.2012
• GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Üçüncü Şahıs Sanığın Adı Geçen Amcası İle Aynı Adreste Birlikte Oturup Oturmadığı ve Buna Göre Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığı Saptanarak Karar Verileceği )
• BİRLİKTE OTURMA ( Tebligatın Geçerliliği - Üçüncü Şahıs Sanığın Amcası ile Birlikte Oturduğunun Anlaşılması Halinde Alacağın Temlikinden Haberdar Olduğunun Kabulünün Gerektiği Göz Önüne Alınarak Karar Verileceği - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )
• TEBLİGAT ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Üçüncü Şahıs Sanığın Adı Geçen Amcası İle Aynı Adreste Birlikte Oturup Oturmadığı ve Buna Göre Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığı Saptanarak Karar Verileceği )
2004/m. 89, 338
ÖZET : Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık yargılanmıştır. Üçüncü şahıs sanığın adı geçen amcası ile aynı adreste birlikte oturup oturmadığı, buna göre yapılan tebligatın geçerli olup olmadığı saptanarak, birlikte oturduğunun anlaşılması halinde alacağın temlikinden haberdar olduğunun kabulünün gerektiği göz önüne alınarak sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir. 
 
DAVA : Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık M. Ö.`un beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak Gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Somut olayda Ünye 1. İcra Müdürlüğünün 2005/1171 sayılı takip dosyasında İ. K.`ın üçüncü şahıs borçlu M. Ö.`dan olan alacağının asıl borçlu Y. İ. `e temlik edildiği ve temlik hususunun sanık M. Ö.`a 15.08.2008 tarihinde tebliğ olunduğu, Ünye 1.İcra Müdürlüğünün 2008/224 sayılı takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin üçüncü şahıs borçlu sanık M. Ö.`a 03.03.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve sanığın 04.03.2010 tarihinde Y. İ. `e borçlu olmadığını ileri sürerek birinci haciz ihbarnamesine itiraz ettiği, mahkemece yapılan yargılama sonunda sanığın borçlu Y. İ. `i tanımayabileceği sanığın itirazının kendisini savunma olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle beraatine karar verildiği anlaşılmıştır. 
 
Üçüncü şahıs borçlu sanık M. Ö.`un Ünye 1. İcra Müdürlüğü`nün 2005/1171 esas sayılı dosyasında İ. K.`a olan borcunun adı geçen tarafından Ünye 1. İcra Müdürlüğü`nün 2008/224 esas sayılı dosyası borçlusu Y. İ. `e temlik etmiş olup, temlik bilgisinin üçünçü şahıs sanık M. Ö.`a 15.08.2008 tarihinde birlikte sakin amcası A. D. imzasına tebliğ edildiği şerhi bulunmasına karşın, tebligat adresinin daha önceki ödeme emrinin ve birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği adreslerden farklılık gösterdiği ve amcası ile soyadının farklı olduğu hususları dikkate alındığında, tebligat tarihinde üçüncü şahıs sanık M. Ö.`un adı geçen amcası ile bu adreste birlikte oturup oturmadığı, buna göre yapılan tebligatın geçerli olup olmadığı saptanarak, birlikte oturduğunun anlaşılması halinde alacağın temlikinden haberdar olduğunun kabulünün gerektiği göz önünde bulundurularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, 
 
SONUÇ : Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 13.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube