Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Görevsizlik Kararları Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün Kararı

T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

CEZA BÖLÜMÜ

E. 2012/33

K. 2012/33

T. 1.10.2012

• GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Yargı Yolunu Değiştirmeye Yönelik/Temyize Tabi Bulundukları - Sanığa Haklarını Belirtir Nitelikte Tebligat Yapılarak Temyiz Süresinin Beklenmesi Karar Kesinleştikten Sonra Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• YARGI YOLUNU DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Sanığa Haklarını Belirtir Nitelikte Tebligat Yapılarak Temyiz Süresinin Beklenmesi Karar Kesinleştikten Sonra Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Gereği - Temyize Tabi Bulundukları )

• TEMYİZE TABİ KARARLAR ( Yargı Yolunu Değiştirmeye Yönelik Görevsizlik Kararları - Kesinleşmeden Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilemeyeceği/Sanığa Haklarını Belirtir Nitelikte Tebligat Yapılması Zorunluluğu )

• KARARIN KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU ( Yargı Yolunu Değiştirmeye Yönelik Görevsizlik Kararları - Sanığa Haklarını Belirtir Nitelikte Tebligat Yapılarak Temyiz Süresinin Beklenmesi Karar Kesinleştikten Sonra Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

2247/m. 1, 14, 27

5271/m. 34/2, 223/10, 232/6

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 9.12.1931 gün ve E: 1931/12, K: 1931/48 sayılı kararı

ÖZET : Yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlar temyize tabidir. Başvurulacak kanun yolu, süresi, mercii yasaya uygun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Sanığa haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir.

2247 sayılı Yasa`nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa`nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE karar verilmesi gerekir.

OLAY : Antalya 3. P. Eğt. Tug. Komutanlığı Disiplin Ceza ve Tutukevi Müdürlüğü emrinde gardiyan olarak görevli sanık P. Er Z. A.`ın, disiplin mahkemesi tarafından oda hapsi cezası ile cezalandırılan yakınanlar J. Er İ. A. ile J. Er A. Ş.`in cezalarının infazı için Disiplin Ceza ve Tutukevi Müdürlüğüne getirildikleri 23.3.2009 günü, cezaevi kuralları anlatıldıktan sonra, her iki yakınanın baldırlarına elindeki copla vurmak suretiyle "kasten yaralama" suçunu işlediği ileri sürülerek eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 86/3-d. Maddesi uyarınca iki kez cezalandırılması istemiyle Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Savcılığı`nın 30.6.2009 gün ve E:2009/620, K:2009/526 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 10.8.2011 gün ve E: 2011/110, K:2011/243 sayıyla, sanığa yüklenen suçun askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması ve yargılama aşamasında terhis edilmiş olması nedeniyle sanığı yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Antalya 8. Sulh Ceza Mahkemesi`ne gönderilmiştir.

ANTALYA 8. SULH CEZA MAHKEMESİ: 21.3.2012 gün ve E:2011/717, K:2012/536 sayıyla, olay tarihinde asker kişi olan sanığın eyleminin askeri suç olduğu, sonradan terhis edilmiş olmasının durumu değiştirmeyeceği açıklanarak yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere, görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, aynı Mahkemece, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Serdar ÖZGÜLDÜR`ün Başkanlığında, Üyeler; Ali Cengiz ÖZBEK, Ahmet DURU, Ahmet KARADAVUT, Y. Sezai KARAA, Turgut SÖNMEZ, Haluk ZEYBEL`in katılımlarıyla yapılan 01.10.2012 günlü toplantısında, Raportör- Hâkim G. Fatma BÜYÜKEREN`in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Ercan ÇOBAN`ın, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının itiraz yolu açık olmak üzere verildiği anlaşılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 34. maddesi 2. fıkrasında, "Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir" denilmiş, 223. maddesinin 10. fıkrasında, "Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır" düzenlemesi yer almış, 232. Maddesinin 6. Fıkrasında ise, "Hüküm fıkrasında, 223. maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir", hükmüne yer verilmiştir.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun`un "Olumsuz görev uyuşmazlığı" başlığı altında düzenlenen 14. maddesinde, "Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir" denilmektedir.

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Yasa`nın 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri dışında ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu`nun 9.12.1931 gün ve E: 1931/12, K: 1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, başvuracağı kanun yolu, süresi, mercii yasaya uygun olarak gösterilmeyen kararın kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. Bu nedenle, sanığa yukarıda açıklanan haklarını belirtir nitelikte tebligat yapılarak temyiz süresinin beklenmesi, görevsizlik kararı kesinleştikten sonra dosyanın Mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Antalya 8. Sulh Ceza Mahkemesi`nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa`nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa`nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : 2247 sayılı Yasa`nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa`nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 01.10.2012 günü OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.  

uyux

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube