Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Kooparatif Hissesine Haciz Konulması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8120

K. 2012/21338

T. 19.6.2012

• KOOPERATİF PAYI ( Bir Ortağın Kişisel Alacaklısı Ancak Ortağın Faiz ve Gelir Gider Farklarından Payına Düşen Miktarı ve Kooperatifin Dağılmasında Ona Ödenebilecek Payı Haczettirebileceği )

• BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KOOPERATİFTEKİ HİSSESİNE HACİZ KONULMASI VE SATIŞI ( Mümkün Olmadığı - Mahkemece Kamu Düzenine Dair Bu Durum Re`sen Nazara Alınarak İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

• KOOPERATİF HİSSESİNE HACİZ KONULMASI ( Bir Ortağın Kişisel Alacaklısı Ancak Ortağın Faiz ve Gelir Gider Farklarından Payına Düşen Miktarı ve Kooperatifin Dağılmasında Ona Ödenebilecek Payı Haczettirebileceği )

• İHALENİN FESHİ ( BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ KOOPERATİFTEKİ HİSSESİNE HACİZ KONULMASI VE SATIŞI ( Mümkün Olmadığı - Mahkemece Kamu Düzenine Dair Bu Durum Re`sen Nazara Alınarak İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

1163/m.19/son

ÖZET : 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 19/son fıkrası uyarınca bir ortağın, kişisel alacaklısı, ancak ortağın faiz ve gelir gider farklarından payına düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenebilecek payı haczettirebilir. Anılan madde hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi kooperatifteki hissesine haciz konulması ve dolayısıyla satışı mümkün değildir. Bu husus kamu düzenine ilişkindir. O halde mahkemece kamu düzenine dair bu durum re`sen nazara alınarak ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Türkan Zengin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Borçlu S. U.`nun üçüncü kişi 55.229 numaralı Güvercinlik Minibüsçüler Kooperatifinde bulunan hissesine haciz konulmuş ve 28.2.2011 tarihinde anılan hissenin ihalesi yapılmıştır. Borçlunun icra mahkemesine yaptığı 7.3.2011 tarihli başvuru, anılan ihalenin feshi istemine yöneliktir.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu`nun 19/son fıkrası uyarınca bir ortağın, kişisel alacaklısı, ancak ortağın faiz ve gelir gider farklarından payına düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenebilecek payı haczettirebilir. Anılan madde hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi kooperatifteki hissesine haciz konulması ve dolayısıyla satışı mümkün değildir. Bu husus kamu düzenine ilişkindir.

O halde mahkemece kamu düzenine dair bu durum re`sen nazara alınarak ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube