Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/24431

K. 2013/10007

T. 10.4.2013

* DİNLENİLMESİNDEN AÇIKÇA VAZGEÇİLMEYEN TANIK ( Davanın Uzamasını Önlemek İçin 6100 S.K. Md.241`de Yer Alan Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi Hükmü Uyarınca Mahkemece Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçildiği - Md. 241`in Şartlarının Oluşmadığı/Tanığın Dinleneceği )

* TANIKLARDAN BİR KISMININ DİNLENİLMESİ İLE YETİNİLMESİ ( Tanığın Dinlenmesinden Açıkça Vazgeçilmediği/Mahkemece Davanın Gereksiz Yere Uzamasını Önlemek İçin 6100 S.K. Md.241 Uygulanarak Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçildiği - Md. 241`in Şartlarının Oluşmadığı/Tanığın Dinlenmesi Gereği )

* DAVANIN GEREKSİZ YERE UZAMASINI ENGELLEMEK ( Davacı Tarafından Tanığın Dinlenmesinden Açıkça Vazgeçilmediği/Mahkemece 6100 S.K. Md.241 Uyarınca Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçildiği - Md. 241`in Şartlarının Oluşmadığının Gözetileceği )

* BOŞANMA DAVASI ( Davacı Tarafından Tanığın Dinlenmesinden Açıkça Vazgeçilmediği/Mahkemece 6100 S.K. Md.241 Uyarınca Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçildiği - Md. 241`in Şartlarının Oluşmadığının Gözetileceği ) 6100/m.241

ÖZET: Boşanma davasında; davacının delil listesinde yer alan ve dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanığın mahkemece dinlenilmesinden 6100 sayılı HMK`da yer alan "Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi" hükmü uyarınca vazgeçilmiş ve davanın reddine karar verilmiştir. Bu hükmün amacı davanın gereksiz uzamasının önlenmesidir. Adı geçen tanığın dinlenecek vakıa hakkında bir sınırlama yapılmadığı ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi koşullarının gerçekleşmediği dikkate alınarak beyanı tespit edilip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davacının delil listesinde yer alan ve dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanık H. A.`in dinlenilmesinden Hukuk Muhakemeleri Kanunu 241. madde gereğince vazgeçilmiş ve davacının davasının reddine karar verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi “Mahkeme, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği takdirde, geri kalanların dinlenilmemesine karar verebilir” hükmünü düzenlemiş, maddenin gerekçesinde de "....davayı uzatma niyetiyle hareket etmek isteyen tarafın bu konudaki çabalarını önleme yolunda, mahkemeye tanınmış bir imkan... taraflarca tanık listesinde gösterilen tanıklardan bir kısmının dinlenmesiyle yeterli derecede sonuç alınmış ise diğerlerinin dinlenmesinden vazgeçilmiş sayılmasına karar verilebilecektir.” denilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesinin amacı, gerekçesinde de belirtildiği üzere kanıtlanan hususlar ile ilgili davanın gereksiz uzamasının önlenmesidir. Adı geçen tanığın dinlenecek vakıa hakkında bir sınırlama yapılmadığı ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi koşullarının gerçekleşmediği dikkate alınarak beyanı tespit edilip, tüm deliller birlikte değerlendirilip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davacı yanın iddiasını kanıtlama hakkının kısıtlanması sonucunu doğuracak şekilde tanıkların dinlenilmesine ilişkin ara karardan re`sen dönülerek eksik incelemeyle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.10.04.2013


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube