Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 2012/5246

T. 13.7.2012

• ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ KILAVUZUNUN 6. KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( 2547 S.K. Geçici 62 Madde Uyarınca 2012 Yılı Yükseköğretim Yerleştirme İşlemleri İçin Uygulanma Kabiliyetini Yitirdiği - Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Koşulların Oluşmadığı )

• ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BAŞLIKLI KISMIN İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( 2547 S.K.`ya Eklenen Geçici 62 Madde Uyarınca 2012 Yılı Yükseköğretim Yerleştirme İşlemleri İçin Uygulanma Kabiliyetini Yitirdiği )

• YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ( İdari İşlemin Uygulanması Halinde Giderilmesi Güç veya Olanaksız Zararların Doğması ve İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda - 2012 ÖSYS Kılavuzunun Ortaöğretim Başarı Puanı Başlıklı 6. Kısmına İlişkin İstemin Reddi )

• 2012 ÖSYS KILAVUZUNUN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BAŞLIKLI 6. KISMI ( Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Koşullar Oluşmadığından Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Gerektiği )

2577/m.27/2

1739/m.31

2547/m.7, 45, Geç.62

6114/m.3

ÖZET : Uyuşmazlık; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu`nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının iptali isteminden doğmuştur. 2547 sayılı Yasaya eklenen geçici 62.madde uyarınca; 2012 ÖSYS Kılavuzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin koşulların oluştuğundan bahsedilemeyeceğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Davanın Özeti : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu`nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : 2547 sayılı Kanunun 12/7/2012 günü yürürlüğe giren geçici 62.maddesi hükmünden anlaşıldığı üzere; 2547 sayılı Kanunun 6287 saylı Yasa ile değişik 45.maddesi hükmünde öngörülen ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemi 2012 yılı içinde yapılacak olan yükseköğretime yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacak olup; 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzunun ilk halinde öngörülen hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle 6353 sayıılı Yasa ile 2547 saylı Yasaya eklenen geçici 62.madde uyarınca; 2012 ÖSYS Kılavzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Bu nedenlerle, 2012 yılı yükseköğretime yerleştirme işlemlerine ilişkin düzenleme yapmakla birlikte 6353 sayılı Yasanın ( 2547 sayılı Yasanın geçici 62.maddesi ) yürürlüğe girmesiyle uygulanma imkanı kalmayan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu`nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmı için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen yürümenin durdurulmasına ilişkin koşulların oluştuğundan bahsedilemeyeceğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Uyuşmazlık; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu`nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının iptali isteminden doğmuştur.

Davacılardan M. A.`nın dava dilekçesini düzenleyen Av. F. Ö.`ı vekili olarak tayin ettiğine ilişkin vekaletname dava dilekçesi ekinde sunulmadığından, M. A.`nın Av. F. Ö.`a vekalet verdiğini ortaya koyan vekaletnamenin adı geçenden ara kararı ile istenilmesine karar verilerek işin esasına geçildi;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Yükseköğretime geçiş" başlıklı 31.maddesinde; hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri ve giriş şartlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.maddesinin ( h ) bendinde de; üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek, Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

6114 sayılı Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 3.maddesinde; Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak; sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek; hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek; sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak, Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Alıntısı yapılan madde hükümleri uyarınca 2012 yılında yükseköğretime geçiş için adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu, Yükseköğretim Genel Kurulunun yayımlanması ve uygulanmasını uygun bulan kararı ile Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bu Kılavuzun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmında; "2012-ÖSYS`ye başvuran her aday için, adayın mezun olacağı/olduğu okul, mezuniyet yılı ve diploma notu/puanı kullanılarak bir Ortaöğretim Başarı Puanı ( OBP ) hesaplanacaktır. OBP okuldaki diploma notu/mezuniyet puanlarının dağılımına ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/puanları içindeki yerine göre değişecek ve değeri en az 100, en çok 500 olacaktır.OBP hesaplama yönteminde her okul için diploma notunun/puanlarının dağılımı, varsa çok düşük notlar ile varsa en büyük diploma notu/puanındaki yığılma dikkate alınacaktır. Bu hesaplama yönteminde bir okulda en yüksek diploma notu/puanına sahip aday sayısı arttığı ölçüde bu adayların OBP`leri 500`ün altına inecektir. OBP`lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1`in ve YGS-2`nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4`ün ortalamalarının ortalaması,AOBP-EA için de YGS-5`in ve YGS-6`nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır. Ağırlıklandırmanın etkisi ile, varsa değeri 500 olan OBP değişmeyecek, ancak değeri 500`ün altında olan OBP`lerin değerleri okulun YGS başarısı oranında artacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Ancak bu Kılavuzun yayımlanmasının ardından 11.4.2012 gün ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 6287 sayılı Yasa ile 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 45.maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve yükseköğretime geçiş için adayın sınav puanına eklenecek olan ortaöğretim başarı puanının tespitine ilişkin yeni bir usul belirlenmiştir. Buna göre 2547 sayılı Yasanın 45.maddesinin ortaöğretim başarı puanını belirleyen kısmı; "Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî sınavlarla girilir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretim başarı puanının yüzde onikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezî sınavdan alınan puana eklenir." şeklinde düzenlenmiştir.

2547 sayılı Yasada yapılan bu değişikliğin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Yasa hükmüne aykırı bir uygulama yapılmaması ve düzenleyici idari işlem olan Kılavuzun üst hukuk normunda meydana gelen değişiklik ile uyumlulaştırılması adına 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu 6287 sayılı Yasa uyarınca yeniden düzenlenerek yayımlanmıştır. Kılavuzun Yasa metni uyarınca revize edilmiş bulunan halinde "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı; "2012-ÖSYS`de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları ( 100 üzerinden diploma notu ) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına ( OBP ) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50`nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi ( 0,12 ) merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır." şeklinde düzenlenmiştir.

Alıntısı yapılan yasal ve idari düzenlemelerden de görüldüğü üzere 2547 sayılı Yasanın 45.maddesinin 6287 sayılı Yasa ile değiştirilmiş bulunan metni 2012 ÖSYS Kılavuzuna aktarılmıştır.

Bu bağlamda, 2012 ÖSYS Kılavuzunun ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasına ilişkn 6.kısmının ilk hali ile 6287 sayılı Yasa yayımlandıktan sonra revize edilmiş bulunan hali arasındaki fark özetle; ortaöğretim başarı puanının hesabında öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun ( lisenin ) başarısının dikkate alınıp alınmamasına ilişkindir. Bir başka ifadeyle 6287 sayılı Yasa ile artık öğrencinin salt bireysel başarısı dikkate alınacak olup mezun olduğu ortaöğretim kurumunun diploma notu ortalaması ya da üniversite sınavındaki başarı ortalaması, öğrencinin yükseköğretime yerleştirilmesinde dikkate alınacak bir parametre olmaktan çıkarılmıştır. Davacıların hukuka aykırılık iddiaları; dolayısıyla davanın özü de ortaöğretim başarı puanı hesaplamasının bu kısmına ilişkindir.

Bununla birlikte 12.07.2012 gün ve 28351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 43.maddesi hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6353 saylı Kanunun 10.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 62. Madde eklenmiş olup madde metninde; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45. maddesinin birinci fıkrasının ( b ), ( d ) ve ( f ) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre hesaplanır." hükmüne yer verilmiştir. 2547 sayılı Kanuna 6353 sayılı Kanun ile eklenen geçici 62.madde hükmünün Türkiye Büyük Millet Meclisinin Komisyon raporlarına yansıyan madde gerekçesinde de; "6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 45. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının ( b ), ( d ) ve ( f ) bentleri uyarınca yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 2012-2013 öğretimyılı için yükseköğretimprogramlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile kabul edilerek yayımlanmıştır. 2012-ÖSYS`ye ilişkin tüm işlemler bu Kılavuz doğrultusunda hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve 2012-Yükseköğretime Geçiş Sınavı 1 Nisan 2012 tarihinde uygulanmıştır. Uygulamada tereddüt yaratmamak için 2012 yılında Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adaylarınmerkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan YükseköğretimGenel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanması öngörülmektedir." ifadelerine yer verilmiştir.

2547 sayılı Kanunun 12/7/2012 günü yürürlüğe giren geçici 62.maddesinin yukarıda aktarılan metni ve madde gerekçesinden açıkça ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde anlaşıldığı üzere; 2547 sayılı Kanunun 6287 sayılı Yasa ile değişik 45.maddesi hükmünde öngörülen ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemi 2012 yılı içinde yapılacak olan yükseköğretime yerleştirme işlemlerinde uygulanmayacak olup; 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzunun yukarıda aktarılan ilk halinde öngörülen

hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle 6353 sayıılı Yasa ile 2547 saylı Yasaya eklenen geçici 62.madde uyarınca; 2012 ÖSYS Kılavzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Ayrıca, 6353 sayılı Yasa ile meydana gelen değişiklik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesi üzerinden yaptığı 9/7/2012 günlü basın açıklaması ile de ifade edilerek kamu oyuna duyurulmuştur.

Bu bilgiler ışığında, tümü 12.sınıf öğrencisi olan ve 2012 yılında yükseköğretime geçiş sınavına giren davacıların 2012 yılı yükseköğretime yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; 2012 ÖSYS Kılavuzunun 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş halinde öngörülen yöntem uygulanma imkanı bulumayacaktır. Bir başka ifadeyle, dava konusu edilen kılavuz hükmü 6353 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle davacılar için ( 2012 yılı yerleştirme işlemleri için ) uygulanma imkanını kaybetmiştir.

Bu duruma göre, 2012 yılı yükseköğretime yerleştirme işlemlerine ilişkin düzenleme yapmakla birlikte 6353 sayılı Yasanın ( 2547 sayılı Yasanın geçici 62.maddesi ) yürürlüğe girmesiyle uygulanma imkanı kalmayan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu`nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş 6. kısmı için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen yürütmenin durdurulmasına ilişkin koşulların oluştuğundan bahsedilemeyeceğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ( ÖSYS ) Kılavuzu`nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine, 13.07.2012 gününde oybirliği ile karar verildi  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube