Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İcra Emrinin İptali Davası,İlamların İnfazı


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5384

K. 2012/22382

T. 26.6.2012

• İCRA EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Takibe Konu İlamda Tazminatla Sorumlu Olduğu Miktar Yanında İlamda Hüküm Altına Alınan ve Takip Konusu Yapılan Diğer Alacaklardan da Borçlunun Sorumlu Olduğu Miktarın İlama Uygun Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )

• İLAMLARIN İNFAZI ( İcra Emrinin İptali Davası - İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği )

• HÜKMÜN İÇERİĞİ ( Aynen İnfazının Zorunlu Olduğu/İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği - İcra Emrinin İptali Davası )

2004/m.32

ÖZET : Dava, icra emrinin iptali istemine ilişkindir. İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez. O halde mahkemece, borçlunun takibe konu ilamda tazminatla sorumlu olduğu miktar yanında ilamda hüküm altına alınan ve takip konusu yapılan diğer alacaklardan da borçlunun sorumlu olduğu miktarın ilama uygun olarak tespit edilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muharrem Terzi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklının borçlu aleyhine ilamlı takip başlattığı, borçlu vekilinin icra mahkemesine şikayet yoluyla yaptığı başvuruda, borçlunun takip dayanağı ilamda hüküm altına alınan maddi tazminatın yalnızca 766,13 TL`lik kısmından sorumlu olduğunu, ayrıca diğer alacakların da fazladan talep edildiğini belirterek icra emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece, borçlunun, borcun yalnızca 766,13 TL`lik kısmından sorumlu olduğu kabul edilerek icra emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda; alacaklıların, borçlular Y... Kredi Sigorta ve diğerleri aleyhine Keskin Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 19.10.2011 tarih ve 2007/3 E.-2011/135 K. sayılı ilamına dayalı olarak takip başlattığı, dayanak ilamın 2/a bendinde maddi tazminatın 766,13 TL`sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği, aynı ilamın 8. bendinde 1100,00 TL vekalet ücretinin davalılardan Y... Kredi Sigortadan alınarak davacıya verilmesine, yine ilamın 14. bendinde 3100,00 TL yargılama masrafının davalılar İ... Tur., Y... Kredi Sigorta ve A... Anonim Türk Sigortadan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine karar verildiği, ilamda üç davalının olduğu görülmektedir.

HGK.nun. 8.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E, 1997/776 K. sayılı kararında vurgulandığı üzere "ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez." O halde mahkemece, borçlunun takibe konu ilamda tazminatla sorumlu olduğu miktar yanında ilamda hüküm altına alınan ve takip konusu yapılan diğer alacaklardan da borçlunun sorumlu olduğu miktarın ilama uygun olarak tespit edilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube