Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi ve İnşaat Yapımına Dayalı Tapu İptali İle Tescili - Davalının Hissesinden İptali Gereken Miktarın Taşınmazda Pay Sahibi Olduğu Oran ve Dava Edilen Dükkanın Arsa Payı Oranı İle Çarpılıp Bulunacağının Gözetileceği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2552

K. 2012/4880

T. 28.6.2012

• SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE İNŞAAT YAPIMINA DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Davalının Hissesinden İptali Gereken Miktarın Taşınmazda Pay Sahibi Olduğu Oran ve Dava Edilen Dükkanın Arsa Payı Oranı İle Çarpılıp Bulunacağı )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi ve İnşaat Yapımına Dayalı Tapu İptali İle Tescili - Davalının Hissesinden İptali Gereken Miktarın Taşınmazda Pay Sahibi Olduğu Oran ve Dava Edilen Dükkanın Arsa Payı Oranı İle Çarpılıp Bulunacağının Gözetileceği )

• ARSA PAYI ( Satış Vaadi Sözleşmesi ve İnşaat Yapımına Dayalı Tapu İptali İle Tescili - Davalının Hissesinden İptali Gereken Miktarın Taşınmazda Pay Sahibi Olduğu Oran ve Dava Edilen Dükkanın Arsa Payı Oranı İle Çarpılıp Bulunacağı )

4721/m. 705

ÖZET : Dava, satış vaadi sözleşmesi ve inşaat yapımına dayalı tapu iptali ve tescil olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davalı dava konusu taşınmazda 17000/926800 oranında pay sahibi olup dava edilen zemin kattaki dükkanın arsa payı bilirkişi raporuna göre 16/100 olduğundan, davalının hissesinden iptali gereken miktar 17000 x 16 / 100 X 926800 = 2720/926800`dir. Bu durumda davalının 17100/926800 payının 2720/926800`lik kısmının iptali ile davacı adına tesciline, kalan hissenin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı ile davalılardan F.Ş. ve dahili davalı M.Ş. vekillerince temyiz edilmiş, davalı F.Ş. ve dahili davalı M.Ş. vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili gelmedi. Davalı F.Ş. ve dahili davalı M.Ş. vekili geldi. Diğer davalı asiller gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalılar avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, satış vaadi sözleşmesi ve inşaat yapımına dayalı tapu iptali ve tescil olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davacı ile davalılardan F.Ş. ve dahili davalı M.Ş. vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle 01.05.2007 olan dava tarihinin karar başlığında 05.01.2007 olarak gösterilmesi maddi hataya dayalı olup, mahallinde düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre temyiz eden vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davalı F. dava konusu taşınmazda 17000/926800 oranında pay sahibi olup dava edilen zemin kattaki dükkanın arsa payı bilirkişi raporuna göre 16/100 olduğundan, davalı F.`nın hissesinden iptali gereken miktar 17000 x 16 / 100 X 926800 = 2720/926800`dir. Bu durumda davalı F.Ş.`nin 17100/926800 payının 2720/926800`lik kısmının iptali ile davacı adına tesciline, kalan 14280/926800 hissenin davalı F. üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken bilirkişinin tapuda F.`nın payının 17100/926800 olduğundan hareketle hatalı olarak hesapladığı 2736/926800 pay üzerinden, hesap hatası gözden kaçırılarak ve infazı mümkün olmayacak biçimde iptal ve tescile karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı ile davalı F. ve M.`in diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün temyiz eden taraflar yararına BOZULMASINA, 900,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalı F. ve M.Ş.`ye verilmesine, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davacı ve davalılar F.Ş. ve M.Ş`ye geri verilmesine, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube