Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)GİZLİ AYIP (Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi)


T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3847

K. 2012/5137

T. 4.7.2012

• SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ (Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümü ve Davacının Talepleri Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tacirler Arasındaki Satış ve Trampa Sözleşmeleri İle İlgili Olan TTK`nın 25. Md.sindeki Şekil Şartından Söz Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)

• ESER SÖZLEŞMESİ (Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Eser Sözleşmesi Hükümlerine Göre Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği/Tacirler Arasındaki Satış ve Trampa Sözleşmeleri İle İlgili Olan TTK`nın 25. Md.sindeki Şekil Şartından Söz Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)

• AYIBI İHBAR (Eser Sözleşmesinin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi - Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği)

• GİZLİ AYIP (Garanti Süresi İçinde Faks İle Bildirim Yapılması/Dava Açılması Sonucu Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmenin İptali Ödenen Bedel ve Zararın Tahsili İstemi)

818/m.355,359,362

6762/m.25

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinin iptali ile, davalıya ödenen bedelin ve üretim yapılamamış olması nedeniyle uğranılan zararın tahsili istemidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Sözleşmede iki yıllık garanti süresi öngörülmüş olup, bu süre içerisinde, ayıbın varlığı müteahhide faks ile bildirildiği gibi dava da açıldığından ayıp ihbarının süresinde yapıldığının kabulü gerekir. Eser sözleşmesi hükümlerine göre uyuşmazlığın çözümü ve davacının talepleri yönünden olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, eser sözleşmelerinde uygulama imkanı bulunmayan ve tacirler arasındaki satış ve trampa sözleşmeleri ile ilgili olan TTK`nın 25. maddesindeki şekil şartından söz edilerek davanın yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, sözleşmenin iptali ile, davalıya ödenen bedelin ve üretim yapılamamış olması nedeniyle uğranılan zararın tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı iş sahibi tarafından temyiz edilmiştir.

Yanlar arasında, 09.04.2007 tarihinde akdedildiği anlaşılan sözleşme ile, davalı yüklenici pekmez işlemi tesisi kapsamında olan makinelerin ve tankların imal ve teslimini üstlenmiş, sözleşmede imalat hatalarına karşı en az 2 yıl süreyle garanti verileceği kararlaştırılmıştır. Sözleşme kapsamındaki imalatlar davalı tarafından 15.09.2007 tarihinden başlayarak sonuncusu 22.11.2007 olmak üzere teslim edilmiş, teslimatları müteakip davalı yüklenici tarafından düzenlenen garanti belgelerinden de garanti süresinin malın teslim tarihinden itibaren başlayacağı ve 2 yıl olduğu belirtilmiştir. Davacı iş sahibi teslimatın tamamlandığı 22.11.2007 tarihi itibariyle pekmez sezonunun sona ermesi nedeniyle makinelerin kontrol edilemediğini, 05.09.2008 ve 09.09.2008 tarihli tutanaklar ile ayıbın varlığı belirlenerek 17.09.2008 tarihli faks ile davalıya bildirildiğini, daha sonra 17.11.2008 tarihinde tespit için mahkemeye müracaat edildiğini ve tespit sonucu düzenlenen 24.11.2008 tarihli raporla kusurların saptandığını ileri sürerek, eser sözleşmesinin konusunu oluşturan tüm imalatların kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu olduğunu ileri sürerek, sözleşmenin feshini, ödenen bedelin iadesini ve üretim zararını talep etmiştir.

Yanlar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklandığı açıktır. BK`nın istisna (eser) sözleşmesine ilişkin hükümleri arasında yer alan 359. maddesinde "imal olunan şeyin tesliminden sonra iş sahibi işlerin mutad cereyanına göre imkanını bulur bulmaz o şeyi muayene ve kusurları varsa bunların müteahhide bildirmeye mecburdur". Yine aynı Yasa`nın 362. maddesinde ise, "yapılan şeyin serahaten veya zımnen kabulüne müteakip, müteahhidin her türlü mesuliyetten beri alacağı" belirtilmiş, son fıkrasında ise "yapılan şeydeki kusurun sonradan meydana çıkması halinde gizli ayıba vakıf olur olmaz, bunun müteahhide bildirmeye mecbur olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Sözleşmede iki yıllık garanti süresi öngörülmüş olup, 22.11.2007 teslim tarihinden sonra 05.09.2008 ve müteakip tarihlerde düzenlenen tutanaklarla ayıbın varlığı saptandığından ve davalıya 17.09.2008 tarihinde faks ile bildirimde bulunularak 2 yıllık garanti süresi dolmadan 20.11.2008 tarihinde iş bu dava açıldığından, ayıp ihbarının süresinde yapıldığının kabulü ile BK`nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi hükümlerine göre uyuşmazlığın çözümü ve davacının talepleri yönünden olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, eser sözleşmelerinde uygulama imkanı bulunmayan ve tacirler arasındaki satış ve trampa sözleşmeleri ile ilgili olan TTK`nın 25. maddesindeki şekil şartından söz edilerek davanın yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru olmamış, açıklanan bu nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden davacı iş sahibi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 04.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube