Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Bozma Kararı Sonrası Yeni Hüküm Hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Kararı

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/4-141

K. 2011/184

T. 20.9.2011

• BOZMA KARARI SONRASI YENİ HÜKÜM (Bir Karar Bozulmakla Tamamen Ortadan Kalkacağından Yerel Mahkemece Yeniden Hüküm Kurulması ve Yasal ve Yeterli Gerekçenin Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu)

• DİRENME KARARININ GEREKÇESİ (Yerel Mahkeme Yasal Direnme Nedenlerini Kararda Göstermemiş Bozma Kararına Niçin Uymadığını Denetlenebilir Düzeyde Açıklamadığı - Direnme Hükmünün Bozulması Gerektiği)

• GEREKÇELİ KARAR (İş Yoğunluğu Sebebiyle Her Dosyaya Gerekçe Yazmanın Mümkün Olmadığını İfade Ederek Direnme Kararı Veren Yerel Mahkeme Yasal Direnme Nedenlerini Kararda Göstermemesinin Doğru Olmadığı)

• CEZA SORUMLULUĞU (Sanığın Eroin Bağımlısı Olduğunu ve Halüsinasyonlar Gördüğünü ve Hayal Ettiği Şeyleri Bazen Gerçekleşmiş Gibi Konuştuğunu Savunması Karşısında Cezai Sorumluluğunu Etkileyecek Bir Akıl Hastalığının Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)

• AKIL HASTALIĞI (Kasten Yaralama ve Tehdit - Sanığın Eroin Bağımlısı Olduğunu ve Halüsinasyonlar Gördüğünü ve Hayal Ettiği Şeyleri Bazen Gerçekleşmiş Gibi Konuştuğunu Savunduğu/Cezai Sorumluluğunu Etkileyecek Bir Akıl Hastalığının Olup Olmadığının Araştırılacağı)

• EROİN BAĞIMLILIĞI (Sanığın Halüsinasyonlar Gördüğünü ve Hayal Ettiği Şeyleri Bazen Gerçekleşmiş Gibi Konuştuğunu Savunduğu/Cezai Sorumluluğunu Etkileyecek Bir Akıl Hastalığının Olup Olmadığının Araştırılacağı - Kasten Yaralama ve Tehdit)

1412/m.32,260,261,268,308

5271/m.31/2,32/1,34,57,223/3-a

ÖZET : Sanığın kasten yaralama ve tehdit suçlarından yapılan yargılaması sonucunda mahkumiyetine karar verilmiştir. Bir karar bozulmakla tamamen ortadan kalkacağından, yerel mahkemece yeniden hüküm kurulması, yasal ve yeterli gerekçenin gösterilmesi zorunludur. Özel Dairenin bozma nedenine yönelik olarak açıklayıcı bir direnme gerekçesi yazılmayan, diğer bozma nedeninin ise yerinde olduğunu kabul edip, iş yoğunluğu sebebiyle her dosyaya gerekçe yazmanın mümkün olmadığını ifade ederek direnme kararı veren yerel mahkeme, yasal direnme nedenlerini kararda göstermemiş, bozma kararına niçin uymadığını denetlenebilir düzeyde açıklamamıştır. Bu itibarla, yerel mahkemenin sözkonusu bozma nedenlerine yönelik direnme hükmünün geçerli, yasal ve yeterli gerekçe içermemesi sebebiyle bozulmasına karar verilmelidir.

Sanığın yargılama sırasında eroin bağımlısı olduğunu ve halüsinasyonlar gördüğünü, hayal ettiği şeyleri bazen gerçekleşmiş gibi konuştuğunu savunması karşısında, öncelikle sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalılığının olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

DAVA : Sanık H. T.`ın yaralama suçundan T.C.K.nın 86/1 ve 86/3-e maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay, tehdit suçundan ise T.C.K.nın 106/2-a maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 1.7.2008 gün ve 205-362 Sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesince 9.4.2009 gün ve 2845-6993 sayı ile;

"... 1- Eroin bağımlısı olduğunu ve halüsinasyon gördüğünü ileri süren sanığın, suç tarihinde ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak ya da azaltacak bir durumun bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre hukuki durumu saptanmadan, eksik incelemeyle karar verilmesi,

2-) Kanıt olarak kabul edilen iletişim dinlenmesine dair tutanaklar duruşmada okunup sanık ve müdafiine bu konuda diyecekleri sorulmadan ve rastlantı sonucu elde edilen ve C.M.K.nın 135/6 ncı maddesinde sayılmayan tehdit ve yaralama suçlarına dair konuşmaların ne suretle kanıt kabul edildiği tartışılmadan hükümlülük kararı verilerek 5271 Sayılı C.M.K.nın 135/6, 138, 209/1 ve 215. maddelerine aykırı davranılması,

3-) Olayla ilgili görgüsü bulunan mağdur Y. K. B. ve tanık S. T. `ın ateş eden kişinin duruşmada gördükleri sanık olmadığı biçimindeki teşhise dair anlatımları diğer kanıtlarla birlikte yöntemince tartışılarak reddolunmadan yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması...",

İsabetsizliklerinden BOZULMASINA karar verilmiştir.

Yerel mahkeme ise 30.9.2009 gün ve 575-897 sayı ile;

"... Öncelikle kişinin ruh sağlığı cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığı hususları her dosya için araştırılması gerekli olan bir husus olmadığı gibi mahkemece olayın oluş tarzı sanığın duruşmadaki hal ve tavırları, sanığın geçmiş yaşamı, geçirdiği tedaviler bir bütün olarak değerlendirilip gerekirse bu yönde inceleme yoluna gidebilir. Mahkememiz sanıkta anormal hiçbir durum tespit etmemiştir. Nitekim sanık daha önce de iki suç sebebiyle yargılanıp mahkûm olmuş ve mahkûmiyetleri de kesinleşmiştir. Bu dosyalarda da böyle bir durum değerlendirilmemiştir.

Sanığın telefon kayıtlarında açıkça olayı ikrar etmiş olması karşısında bu ifadesini geçersiz kılmak için genelde tüm sanıkların başvurduğu yola başvurmuş, uyuşturucu kullandığı ve halüsinasyon gördüğünü savunmuştur. Ama ne enteresandır ki telefonda söylediği tüm olaylar bir kişinin yaralı olması, eylemi tüfekle gerçekleştirmesi, mekan hepsi doğru telaffuz edilmiştir. Ve tümü gerçekleşmiştir. Mahkememiz bu sebeple sanığın savunmasına yönelik bu iddiasını ciddi bulmayıp bu yönde araştırma gereği duymamıştır.

Yüksek mahkeme tanık Sabri ve müşteki Yusuf un eylemi gerçekleştiren kişinin sanık olmadığı yönündeki ifadelerinin yeterince incelenip reddedilmeden hüküm kurulduğu eleştirisinde bulunmuştur. Bu eleştiri doğrudur ancak mahkememiz yılda yaklaşık 2500-3000 civarında dosyaya bakıp yılda ortalama 1200-1300 civarı karar verme durumundadır. Bu iş yükünün altında her dosyada içe sinecek şekilde hüküm yazmak her zaman mümkün olmamaktadır. Ancak müşteki olay anında ateş eden kişiyi görmediğini bildirip duruşma aşamasında sanık olmadığını bildirmesi tüm ceza dosyalarında büyük olasılıkla gerçekleşen eylem olup bittikten sonra bir takım zorlama veya sebeplerle ifadelerin yönlendirildiği bilinen bir durumdur. Olayın tek tanığı Sabri ise bir anda gerçekleşen olay anında o atış sırasında sanığı tam olarak teşhis edebilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Ortada somut adli tıp raporu, usulünce alınmış dinleme kararı uyarınca iletişim tespit tutanağında sanığın olayı detayınca anlatması, suçunu ikrar etmesi, somut delillerdir. Soyut tanık Sabri`nin ifadesine dayanılarak beraat kararı verilmesi mümkün değildir...",

Gerekçesiyle önceki hükmünde direnmiştir.

Bu hükmün de sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "bozma" istekli 19.5.2011 gün ve 68244 Sayılı tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR : Sanığın kasten yaralama ve tehdit suçlarından cezalandırılmasına karar verilen olayda Özel Daireyle yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar;

1-) Yargılama sırasında eroin bağımlısı olduğunu ve halüsinasyonlar gördüğünü bildiren sanığın ceza sorumluluğunun araştırılmasının gerekip gerekmediği,

2-) İletişimin tespiti tutanaklarının duruşmada okunmasının zorunlu olup olmadığı, tesadüfen elde edilen ve C.M.K.nın 135/6 ncı maddesinde sayılmayan suçlara dair konuşmaların kanıt olarak kabul edilip edilmeyeceği,

3-) Teşhise yönelik mağdur ve tanık anlatımlarının yöntemince tartışılıp tartışılmadığının belirlenmesine dair ise de; öncelikle (2) ve (3) numaralı bozma nedenlerine yönelik direnme hükmünün yasal ve yeterli gerekçe içerip içermediğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Anayasanın 141 ve 1412 Sayılı cyuy`nın 32 nci maddelerinde mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiği belirtilmiş olup, benzer düzenleme içeren 5271 Sayılı C.M.K.nın 34. maddesinde de aynı nitelikte bir zorunluluk öngörülmüştür. Yasal, yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanılmadan karar verilmesi, yasa koyucunun amacına aykırılık teşkil edeceği gibi uygulamada da keyfiliğe yol açacağında kuşku yoktur. Nitekim Ceza Genel Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre de, bir karar bozulmakla tamamen ortadan kalkacağından, yerel mahkemece cyuy`nın 260, 261, 268 ve 308. maddeleri uyarınca yeniden hüküm kurulması, yasal ve yeterli gerekçenin gösterilmesi zorunludur.

Özel Dairenin (2) numaralı bozma nedenine yönelik olarak açıklayıcı bir direnme gerekçesi yazılmayan, (3) numaralı bozma nedeninin ise yerinde olduğunu kabul edip, iş yoğunluğu sebebiyle her dosyaya gerekçe yazmanın mümkün olmadığını ifade ederek direnme kararı veren yerel mahkeme, yasal direnme nedenlerini kararda göstermemiş, bozma kararına niçin uymadığını denetlenebilir düzeyde açıklamamıştır.

Bu itibarla, yerel mahkemenin (2) ve (3) numaralı bozma nedenlerine yönelik direnme hükmünün geçerli, yasal ve yeterli gerekçe içermemesi sebebiyle BOZULMASINA karar verilmelidir.

Yargılama sırasında eroin bağımlısı olduğunu ve halüsinasyonlar gördüğünü bildiren sanığın ceza sorumluluğunun araştırılmasının gerekip gerekmediğine dair uyuşmazlığa gelince;

Kusur yeteneği, 5237 Sayılı T.C.K.nın 31/2 ve 32/1. maddelerinde dolaylı bir biçimde tanımlanmıştır. Bu hükümler uyarınca; fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını buna göre yönlendirme yeteneğinin bulunması halinde kusur yeteneğinin bulunduğu kabul edilmiştir. Kusur yeteneğinin iki belirgin görünümü vardır. Bunlardan ilki; kişinin işleyeceği fiilin hukuki anlamını ve sonuçlarını anlayabilme yeteneği, diğeri ise; fiilin hukuki anlam ve sonucunu kavrayan kişinin davranışlarını bu algılaması doğrultusunda ve hukuk düzeninin gereklerine uygun olarak yönlendirme yeteneğinin bulunmasıdır. Algılama ve irade yeteneği denilen bu iki öğenin bir kişide bir arada bulunmaması veya bu yeteneklerinde azalma meydana gelmesi durumunda kusur yeteneğinin tam olmadığı kabul edilmelidir.

Yeni ceza adalet sistemimizde akıl hastalığı; kusur yeteneğini etkilemesi nedeniyle, ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden birisi olarak düzenlenmiştir. Buna göre, ortada tüm unsurlarıyla oluşmuş bir suç bulunmakta ise de; akıl hastası olduğu saptanan sanık, işlemiş bulunduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğundan, bu suçun işlenmesinden dolayı hukuki anlamda "kınanamaz" yani sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla, 5237 Sayılı Kanunun 32/1. maddesi gereğince bu durumdaki sanığa ceza tayin edilmesi mümkün bulunmadığından, 5271 Sayılı Kanunun 223/3-a maddesi uyarınca "ceza verilmesine yer olmadığı" hükmünün verilmesi gerekir. Ancak, sanığa ceza verilemiyor olması, sanık hakkında 5237 Sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca güvenlik tedbiri uygulanmasına engel değildir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanığın yargılama sırasında eroin bağımlısı olduğunu ve halüsinasyonlar gördüğünü, hayal ettiği şeyleri bazen gerçekleşmiş gibi konuştuğunu savunması karşısında, öncelikle sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalılığının olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

Bu nedenle, Özel Dairenin sanığın ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak bir durumunun olup olmadığının araştırılmasına dair (1) numaralı bozma nedenine yönelik yerel mahkeme direnme hükmünde de isabet bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yerel mahkeme direnme hükmünün her üç uyuşmazlık yönünden de BOZULMASINA karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1-) Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 30.9.2009 gün ve 575-897 Sayılı direnme kararının sanığın cezai sorumluluğunun araştırılmaması ve Özel Dairenin (2) ve (3) numaralı bozma nedenlerine yönelik olarak yasal ve yeterli gerekçe içermemesi isabetsizliklerinden BOZULMASINA,

2-) Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 20.09.2011 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube