Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KARARIN TEBLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Karar Verilmeyen ve Tescil Hükmü Kurulmayan Parseller Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı )

T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/3290
K. 2011/2119
T. 22.4.2011
• KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Karar Verilmeyen ve Tescil Hükmü Kurulmayan Parseller Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı - Bu Parsellere İlişkin Herhangi Bir Hüküm İçermeyen Kararın Taraflara Tebliğinin Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
• TESCİL HÜKMÜ KURULMAYAN PARSELLER ( Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı - Bu Parsellere İlişkin Herhangi Bir Hüküm İçermeyen Kararın Taraflara Tebliğinin Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
• KARARIN TEBLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Karar Verilmeyen ve Tescil Hükmü Kurulmayan Parseller Aynı Dosyada Davalı Diğer Parseller Hakkındaki Mahkeme İlamının Taraflarına Tebliği İle Tespitlerinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı )
1086/m.427
ÖZET : Davaya konu edildiği halde sözkonusu parseller hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği, böylece bu parseller hakkındaki davanın derdest kaldığı anlaşılmaktadır. Karar verilmeyen ve tescil hükmü kurulmayan bu parseller, aynı dosyada davalı diğer parseller hakkındaki mahkeme ilamının taraflarına tebliği ile tespitlerinin kesinleşmesi söz konusu değildir. Zira bu parsellere ilişkin herhangi bir hüküm içermeyen kararın taraflara tebliği hukuki sonuç doğurmaz. Davası bu dosyada derdest bulunan söz konusu parseller hakkında talep halinde ya da re`sen Mahkeme tarafından yeniden duruşma açılarak sicil oluşturulması mümkündür.
DAVA : Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda kesinleşen hükmün kanun yararına bozulması istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği görüşüldü:
KARAR : Kadastro sırasında 107 ada 1; 108 ada 2; 109 ada 1, 4, 5, 6, 7 parsel sayılı 2039.54, 578.22, 4358.68, 2420.04, 2770.28, 1605.08 ve 2695.48 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlardan kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle, 107 ada 1 sayılı parsel İsmet Ay..., 108 ada 2 sayılı parsel Kayasettin A., 109 ada 1 sayılı parsel Cezir A., 109 ada 4 sayılı parsel Asker A., 109 ada 5 sayılı parsel Ahmet A., 109 ada 6 saylı parsel Ömer A., 109 ada 7 sayılı paresl Halime Ç. adına tespit edilmiştir. Davacı Nezir A. ve müşterekleri 109 ada 1 sayılı parsel hakkında, davacı Cezir A. 109 ada 7 sayılı parsel hakkında, davacı Kinyas A. ve arkadaşları ise 107 ada 1, 108 ada 2, 109 ada 4, 5, 6, 7 sayılı parseller hakkında dava açmışlardır. Adalet Bakanlığınca Gürpınar Kadastro Mahkemesinin 16.07.2009 gün ve 2006/52 Esas, 2009/224 sayılı kararı ile dava edilen tüm taşınmazlar hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, taşınmazların sadece bir kısmı hakkında karar verilip, davaya konu edilen parsellerden 107 ada 1, 108 ada 2; 109 ada 1, 4, 5, 6, ve 7 sayılı parseller hakkında bir karar verilmemesi doğru bulunmadığından, kanun yoluna başvurulmaksızın tebliğ ile kesinleşen hükmün, kanun yararına temyiz edilmesi istenmiş, bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05.04.2011 tarih K.Y.B. 2011/91317 sayılı tebliğnamesi ile HUMK.nun 427/6. maddesi gereğince hükmün kanun yararına bozulması istenilmiştir.
Mahkemece, davaya konu edildiği halde 107 ada 1, 108 ada 2; 109 ada 1, 4, 5, 6, ve 7 sayılı parseller hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği, böylece bu parseller hakkındaki davanın derdest kaldığı anlaşılmaktadır. Karar verilmeyen ve tescil hükmü kurulmayan bu parseller, aynı dosyada davalı diğer parseller hakkındaki mahkeme ilamının taraflarına tebliği ile tespitlerinin kesinleşmesi söz konusu değildir. Zira bu parsellere ilişkin herhangi bir hüküm içermeyen kararın taraflara tebliği hukuki sonuç doğurmaz. Davası bu dosyada derdest bulunan söz konusu parseller hakkında talep halinde ya da re`sen Mahkeme tarafından yeniden duruşma açılarak sicil oluşturulması mümkündür.
SONUÇ : Hal böyle olunca davaya konu edildiği halde kesinleşmediği anlaşılan 107 ada 1, 108 ada 2; 109 ada 1, 4, 5, 6, ve 7 sayılı parseller hakında kanun yararına bozma istenemeyeceğinden bu yöndeki talebin REDDİNE, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 22.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
yarx
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube