Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TARAF TEŞKİLİ ( Miras Payına Dayalı Olarak Açılan Tapu İptali ve Tescil- Davacının Tek Başına Bu Nitelikteki Davayı Açamayacağı/Tüm Mirasçıların Davaya Muvafakatlarının Sağlanması ya da Terekeye Temsilci Tayini Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/9653

K. 2011/1585

T. 29.3.2011

• MİRAS PAYINA DAYALI OLARAK AÇILMIŞ TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Ortak Miras Bırakandan Gelen Miras Payına Dayalı Olarak Açılması Nedeniyle Davacının Tek Başına Bu Nitelikteki Davayı Açıp Yürütme İmkanının Bulunmadığı )

• ORTAK MİRAS BIRAKANDAN GELEN MİRAS PAYINA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Tek Başına Bu Nitelikteki Davayı Açamayacağı/Tüm Mirasçıların Davaya Muvafakatlarının Sağlanması ya da Terekeye Temsilci Tayini Gerektiği )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Payına Dayalı Olarak Açılan - Davacının Tek Başına Bu Nitelikteki Davayı Açamayacağı/Tüm Mirasçıların Davaya Muvafakatlarının Sağlanması ya da Terekeye Temsilci Tayini Gerektiği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Miras Payına Dayalı Olarak Açılan Tapu İptali ve Tescil- Davacının Tek Başına Bu Nitelikteki Davayı Açamayacağı/Tüm Mirasçıların Davaya Muvafakatlarının Sağlanması ya da Terekeye Temsilci Tayini Gerektiği )

4721/m.640

ÖZET : Dava, miras payına dayalı olarak açılmış tapu iptali ve tescil davasıdır. Davanın, ortak miras bırakandan gelen miras payına dayalı olarak açılması nedeniyle, davacının tek başına bu nitelikteki davayı açıp yürütme imkanı bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu`nun 640. maddesi uyarınca ya tüm mirasçıların davaya muvafakatlarının sağlanması ya da terekeye temsilci tayini yoluna gidilmesi zorunludur. Hal böyle olunca, açıklanan şekilde tüm mirasçıların davaya muvafakatları sağlanmadan veya terekeye mümessil tayin ettirilmeden karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan iptali davası sonucunda verilen hükümün Yargıtay`ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz eden Ş. K. vs, vekili geldi. Aleyhine temyiz istenilen taraftan gelen olmadı. Gelenin yüzüne karsı duruşmaya başlandı. Sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirildi. Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği görüşüldü:

KARAR : Kadastro sırasında 440 ada 27 parsel sayılı 6361.62 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tutanağın beyanlar hanesinde üzerindeki iki katlı kargir binanın Fevzi oğlu Ş. K.`a ait olduğu belirtilerek tapu kaydı, irsen intikal, haricen hisse bağışı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle eşit paylarla Fevzi oğulları Ş. K. ve N. K. adlarına tespit ve 11.4.2000 tarihinde tescil edilmiştir. Davacı Ş. H oğlu vekili, 14.7.2008 tarihli dava dilekçesi ile çekişmeli taşınmazın kök muris S. K.`dan intikal ettiği ve davacının miras payı oranında hakkı bulunduğu iddiasına dayanarak tapu iptali ve tescil davası açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ve çekişmeli 440 ada 27 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile tamamı 7 pay kabul edilerek 1/7 payının davacı adına, 3/7 payının davalı Şener adına ve 3/7 payının davalı Necmi adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davalıların son oturumdaki beyanları hükme esas alınarak davanın kabulü yönünde karar verilmişse de, mahkemenin kabul ve değerlendirmesi dosya içeriğine uygun bulunmamaktadır. Dava, miras payına dayalı olarak açılmış tapu iptali ve tescil davasıdır. Davanın, ortak miras bırakan Sabit Kızılhan`dan gelen miras payına dayalı olarak açılması nedeniyle, davacının tek başına bu nitelikteki davayı açıp yürütme imkanı bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu`nun 640. maddesi uyarınca ya tüm mirasçıların davaya muvafakatlarının sağlanması ya da terekeye temsilci tayini yoluna gidilmesi zorunludur. Hal böyle olunca, açıklanan şekilde tüm mirasçıların davaya muvafakatları sağlanmadan veya terekeye mümessil tayin ettirilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Kabule göre de; konusu taşınmaz mal olan davalarda, tarafların kabule yönelik beyanlarının çekişmeli taşınmaz başında ve uzman fen bilirkişi hazır olduğu halde alınması, beyanda bulunan ilgilinin gerçek iradesinin taşınmaz üzerindeki gösterimleri ile belirlenip uzman fen bilirkişi tarafından haritasına işaret edilmesi ve buna uygun bir karar verilmesi gerekirken, duruşma sırasında alınan beyana dayalı olarak karar verilmiş olması da isabetsiz, davalılar vekilinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden kabulüyle hükümün BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için belirlenen 825.00 TL. vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak duruşmada kendisini vekille temsil ettiren davalı tarafa verilmesine, 29.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube