Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2002/366
K. 2004/162
T. 14.1.2004
• TERÖR EYLEMİ SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sosyal Risk İlkesi Uyarınca Devletin Sorumlu Olması )
• SOSYAL RİSK İLKESİ UYARINCA TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Terör Eylemi Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayı Nedeniyle Devletten Tazminat Talebi )
• TAZMİNAT TALEBİ ( Terör Eylemi Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olayı Nedeniyle - Devletin Sosyal Risk İlkesi Gereğince Tazminatla Sorumlu Olması )
2709/m.125/son
2577/m.13
ÖZET : Tazminat istemini doğuran ölüm olayının meydana geldiği Antalya, Tünektepe mevkiinde bu olaydan önce, 23.2.1998 tarihinde polis otosunun taranması, bu olaya ve bu davanın açılmasına neden olan ölüm olayına karışan yasadışı terör örgütü üyelerinin yakalanarak haklarında, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca, vatan topraklarından toprak bölmeye yönelik olarak eylem gerçekleştirmek, yasadışı örgüt üyesi olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından dava açılmış olması, ayrıca Antalya Valiliğinin İçişleri Bakanlığına yazdığı 6.10.1998 tarih ve 1375 sayılı yazıda, 1997 yılından beri bölgede yasadışı örgütün terörist faaliyetlerinin sürdüğünün kabul edilmesi nedeniyle olayın Ülkenin ve Devletin bütünlüğüne yönelik yaygın terörist faaliyetlerin bir sonucu olarak meydana geldiğinin kabulü gerektiğinden tazminat isteminin sosyal risk ilkesi esas alınarak kabulüne ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
 
İstemin Özeti : Davacıların kızının içinde bulunduğu otomobilin 12.3.1998 tarihinde Antalya Tünektepe mevkiinde yasadışı örgüt mensuplarınca kurşunlanması sonucu meydana gelen kazada çıkan yangında ölümü nedeniyle uğranıldığı öne sürülen 2.000.000.000.TL. maddi ve 5.000.000.000.- TL. manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Antalya 1.İdare Mahkemesince; dava konusu olayda ölüm olayının Devletin ve Ülkenin bütünlüğüne yönelik yaygın terörist faaliyetlerin sonucu meydana gelmesi nedeniyle doğan zararın sosyal risk ilkesi uyarınca tazmini gerektiği, davacıların zararının bilirkişi raporuyla istemlerinde fazla hesaplanması nedeniyle istemle bağlı kalınarak toplam 2.000.000.000.-TL maddi ve 5.000.000.000.-TL manevi tazminat isteminin kabulüne, maddi tazminata idarece başvurunun reddedildiği tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiz verilmesine, manevi tazminata faiz uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir. 
 
Davalı idare, anılan idare mahkemesince verilen 28.6.2001 tarih ve E:1999/748, K:2001/760 sayılı kararın usul ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla temyizen incelenip bozulmasını istemektedir. 
 
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 
 
D.Tetkik Hakimi Ergün Özcan`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Emin Celalettin Özkan`ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. 
 
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Tazminat istemini doğuran ölüm olayının meydana geldiği Antalya, Tünektepe mevkiinde bu olaydan önce, 23.2.1998 tarihinde polis otosunun taranması, bu olaya ve bu davanın açılmasına neden olan ölüm olayına karışan yasadışı terör örgütü üyelerinin yakalanarak haklarında, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığınca, vatan topraklarından toprak bölmeye yönelik olarak eylem gerçekleştirmek, yasadışı örgüt üyesi olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından dava açılmış olması, ayrıca Antalya Valiliğinin İçişleri Bakanlığına yazdığı 6.10.1998 tarih ve 1375 sayılı yazıda, 1997 yılından beri bölgede yasadışı örgütün terörist faaliyetlerinin sürdüğünün kabul edilmesi nedeniyle olayın Ülkenin ve Devletin bütünlüğüne yönelik yaygın terörist faaliyetlerin bir sonucu olarak meydana geldiğinin kabulü gerektiğinden tazminat isteminin sosyal risk ilkesi esas alınarak kabulüne ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ : İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. 
 
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile Antalya 1.İdare Mahkemesi`nin 28.6.2001 tarih ve E:1999/748, K:2001/760 sayılı kararının onanmasına, 14.1.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube