Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/3299
K. 2012/5428
T. 18.6.2012
• TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU (Borçlu Şirkete Ait Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Temin Edilip Üzerinde Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılıp Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Borcu Ödeme Gücünün Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği)
• ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA KASTI (Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Bu Kastla Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödememesi Suçunda Takibin Kesinleştiği Tarih İtibariyle Borcu Ödeme Gücünün Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı)
• TAKİBİN KESİNLEŞTİĞİ TARİH İTİBARİYLE BORCU ÖDEME GÜCÜ BULUNUP BULUNMADIĞI (Ticaret Şirketlerinde Hukuken veya Fiilen Yönetim Yetkisine Sahip Olanların Alacaklıları Zarara Uğratmak Kastiyle Ticari İşletmenin Borçlarını Kısmen veya Tamamen Ödememesi Suçunda Saptanacağı)
2004/m.333/a
ÖZET : Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastiyle ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçunda borçlu şirkete ait defterler, kayıtlar ve banka hesapları temin edilip, üzerinde bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılıp, takibin kesinleştiği tarih itibariyle borcu ödeme gücünün bulunup bulunmadığı saptanmadan sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 
 
DAVA : Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastiyle ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçundan sanıklar M.Z. ve N.S.`nin ayrı ayrı İİK`nun 333/a maddesi uyarınca 6`şar ay hapis ve 20.000,00`er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, TCK`nun 51/1-b maddesi uyarınca sanıklara verilen cezanın ertelenmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya, Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak; GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 
 
KARAR : Dairemizin 29/11/2010 tarih, 2010/4582 esas ve 2010/6992 sayılı bozma ilamına uyulduğu halde, borçlu şirkete ait defterler, kayıtlar ve banka hesapları temin edilip, üzerinde bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılıp, takibin kesinleştiği tarih itibariyle borcu ödeme gücünün bulunup bulunmadığı saptanmadan eksik inceleme ve iflasın ertelenmesine ilişkin davada alınan ve takibin kesinleştiği 16.08.2008 tarihindeki durumu belirtmeyen bilirkişi raporu esas alınarak sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi, 
 
Kabule göre de, 
 
1- 5237 sayılı TCK`nun 51/1. maddesi uyarınca hapis cezasının ertelenmesi mümkün olmakla birlikte adli para cezasının ertelenmesine yasal engel bulunduğu dikkate alınmadan, adli para cezasının ertelenmesine karar verilmesi, 
 
2- Dava ve cezanın İİK`nun 354. maddesinde yazılı sebeplerden düşeceğinin kararda belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 
 
SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 18.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube