Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Protestoya İlişkin Süre Ve Şartlar, Poliçede Başvurma Hakkının Düşmesi, Bono Veya Emre Yazılı Senetlere Uygulanacak Hükümler



T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7186

K. 2012/24171

T. 10.7.2012

• BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Borçlunun Keşideci Protesto Edilmeden Aleyhine Takip Yapılamayacağı İddiası - Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Protesto Evrakından Takibin Keşideci Protesto Edildikten Sonra Açıldığının Anlaşıldığı )

• PROTESTO (Mahkemece Dava Dosyasında Protesto Evrakının Varolduğunun Gözetileceği - Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Protesto Evrakından Takibin Keşideci Protesto Edildikten Sonra Açıldığı/Bonoya Dayalı İcra Takibine Borçlunun İtirazı )

• HAMİLİN LEHTARA MÜRACAATI (Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu - Eldeki Davada Keşidecinin Protesto Edildiğine Dair Evrakın Temyiz Dilekçesi Ekinde Bulunduğu/Protesto Evrakının Mahkemece Gözetileceği )

6762/m. 626,642,690

ÖZET : Borçlu, keşideci protesto edilmeden aleyhine takip yapıldığından bahisle takibin iptalini istemiştir. Hamilin lehtara müracaat edebilmesi yasal süresi içinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır.Alacaklı hamil protesto keşide etmeksizin lehtar olan muteriz borçluyu takip edemez.Eldeki davada, takibin keşideci protesto edildikten sonra başlatıldığı temyiz dilekçesi ekinde sunulan protesto evrakından anlaşılmaktadır.Mahkemece, protesto evrakının varlığı gözetilerek diğer şikayet nedenleri de incelenerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : T.T.K.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolarda da uygulanması gereken, aynı Kanun`un 626 ve 642/2. maddeleri gereğince hamilin lehtara müracaat edebilmesi yasal süresi içinde senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin lehtar olan muteriz borçluyu takip edemez.

Somut olayda, borçlu diğer şikayet sebepleriyle birlikte keşideci protesto edilmeden aleyhine takip yapıldığından bahisle takibin iptalini istemiş, mahkemece senet keşidecisinin protesto edilmediğinden bahisle şikayetin kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki; takibin keşideci protesto edildikten sonra başlatıldığı temyiz dilekçesi ekinde sunulan protesto evrakından anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, protesto evrakının varlığı da gözetilerek diğer şikayet nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube