Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Bonodaki hakkın Devri


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5061

K. 2012/24034

T. 9.7.2012

• İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Senet Lehtarının Usulüne Uygun Cirosu ve Teslimiyle Senetteki Hakkı İktisap Eden Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olup Senede Dayanarak Takip Yapmasında Usule ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Alacaklı Cirantanın Taraf Olmadığı Menfi Tespit Davasında Verilen Kararın Onu Bağlamayacağı )

• BONODAKİ HAKKIN DEVRİ ( İcra Takibinin İptali İstemi - Senet Lehtarının Usulüne Uygun Cirosu ve Teslimiyle Senetteki Hakkı İktisap Eden Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olup Senede Dayanarak Takip Yapmasında Usule ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )

• BEYAZ CİRO ( İcra Takibinin İptali İstemi - Senet Lehtarının Usulüne Uygun Cirosu ve Teslimiyle Senetteki Hakkı İktisap Eden Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olup Senede Dayanarak Takip Yapmasında Usule ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )

6762/m.593,595,599,690

ÖZET : Davacı, senedin bedelsiz kaldığını belirterek icra takibinin iptalini istemiştir. Kambiyo senedi niteliğinde olan bonodaki hakkın devri, ancak ciro ve teslim yoluyla mümkündür. Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasından bile ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara "beyaz ciro" denilir. Takip alacaklısı, lehtarın cirosundan sonra senedi beyaz ciroyla alan ciranta olup, keşideci hakkında takip yapmaktadır. Menfi tespit davası ise keşideciyle lehtar arasında görülmüştür. Alacaklı cirantanın ( takip alacaklısının ) taraf olmadığı menfi tespit davasında verilen karar onu bağlamaz. Senet lehtarının usulüne uygun cirosu ve teslimiyle senetteki hakkı iktisap eden takip alacaklısının yetkili hamil olup, senede dayanarak takip yapmasında usule ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve örnek 10 numaralı ödeme emri borçluya 19.4.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu yasal süresinde icra mahkemesine başvurarak, Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2008/210 E. 2008/433 K. sayılı kararında takip dayanağı senedin, lehtar R... A... İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kendisine iadesine karar verildiğini ve senedin bedelsiz kaldığını belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, davacı borçlunun takip dayanağı senetten dolayı borçlu olmadığının mahkeme kararıyla tespit edildiği, tespit kararının kesinleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

T.T.K.nun 599. maddesinde;"... keşideci, lehtarla doğrudan doğruya arasında mevcut olan münasebetlere dayanan defileri, müracaatta bulunan hamile karşı ileri süremez. Meğer ki, hamil, poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun..." düzenlemesi yer almaktadır.

T.T.K.nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 593. maddesi gereğince, kambiyo senedi niteliğinde olan bonodaki hakkın devri, ancak ciro ve teslim yoluyla mümkündür. Ayrıca T.T.K.nun 595/2. maddesi gereğince lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasından bile ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara "beyaz ciro" denilir.

Somut olayda, takip alacaklısı İ. A., lehtar R... A... İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin cirosundan sonra senedi beyaz ciroyla alan ciranta olup, keşideci hakkında takip yapmaktadır. Menfi tespit davası ise keşideciyle lehtar arasında görülmüştür. Yukarıdaki yasa hükmü gözetildiğinde, alacaklı cirantanın ( takip alacaklısının ) taraf olmadığı menfi tespit davasında verilen karar onu bağlamaz. Senet lehtarının usulüne uygun cirosu ve teslimiyle senetteki hakkı iktisap eden takip alacaklısının yetkili hamil olup, senede dayanarak takip yapmasında usule ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube