Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/236
K. 2008/1093
T. 26.2.2008
• ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDI İLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( Borçlunun Ortak Oldukları Taksiyi Satarak Kendisine Bir Ev Satın Alıp Onu da Mal Kaçırma Kastıyla Devrettiği İddiası - Yargılama Aşamasında da Araştırma Yapılacağı )
• ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Borcu Karşılamaya Yetecek Başkaca Mal Varlığının Bulunup Bulunmadığı Konusunda İcra Takip Dosyasında Yapılan Araştırma İle Yetinilmemesi Gerekliliği - Yargılama Aşamasında da Araştırma Yapılacağı )
• BORÇLUNUN MAL VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Yargılama Aşamasında da Araştırma Yapılacağı - Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdı İle Mevcudunu Eksiltmek )
2004/m. 331, 332
ÖZET : Müşteki tarafça, sanığın icra takibinden önce ortak oldukları taksiyi satarak kendisine bir ev satın alındığı, bunu da bilahare mal kaçırma kastıyla eniştesine devrettiği ileri sürüldüğüne göre gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Sanığın borcu karşılamaya yetecek başkaca mal varlığının bulunup bulunmadığı konusunda icra takip dosyasında yapılan araştırma ile yetinilmeyerek, yargılama aşamasında da söz konusu araştırmanın yapılması gerekir. 
 
DAVA : İİK`nın 331. ve 332. maddelerine muhalefet etmek suçundan sanık Özcan`ın beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığı`nın bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Sanığa isnat edilen suçlar, İİK`nın 331. ve 332. maddelerinde düzenlenmiştir. İİK`nın 331. maddesine göre "haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asılolmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır". İİK`nın 332. maddesinde ise, 
 
"Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, adet üzere tecviz edilemeyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülasyonlara girişerek yahut işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, onbeş günden altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." şeklinde düzenlenen hükümler karşısında; 
 
1- Müşteki tarafça, sanığın icra takibinden önce ortak oldukları taksiyi satarak kendisine bir ev satın alındığı, bunu da bilahare mal kaçırma kastıyla eniştesine devrettiği ileri sürüldüğüne göre; ticari taksinin satış ve apartman dairesini alış tarihlerinin ilgili kurumlardan sorulmak suretiyle tespiti, ticari taksinin satıldığı tarih ile evin satın alındığı tarihler karşılaştırılarak ticari taksi satış bedelinin ev alımında kullanılıp kullanılmadığının, dolayısıyla satış işleminin muvazaaya dayalı olup olmadığının değerlendirilmesi, 
 
2- Sanığın satın aldığı apartman dairesini eniştesine sattığı iddia edilmesine göre; buna ilişkin satış belgelerinin ve aralarındaki akrabalık derecesini gösteren nüfus aile kayıt tablolarının getirtilerek, bu konuda gerektiği takdirde tanık da dinlenilerek apartman dairesi alım satımının muvazaalı olup olmadığının belirlenmesi, 
 
3- Borçlu sanığın borcu karşılamaya yetecek başkaca mal varlığının bulunup bulunmadığı konusunda icra takip dosyasında yapılan araştırma ile yetinilmeyerek, yargılama aşamasında da söz konusu araştırmanın yapılması, 
 
4- Sanığın sosyal yaşantısı ve geliri ile orantılı harcama yapıp yapmadığı konusunda da usulüne uygun inceleme yapılması, 
 
KARAR : Bu şekilde toplanacak delillere göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile beraatine karar verilmesi isabetsizdir. Bu nedenle hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), 26.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube