Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/3505
K. 2009/4483
T. 22.6.2009
• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu - 2004 S.K. Md.332 Kapsamında Yargılamaya Devam Edileceği )
• ŞİKAYET ( Alacaklının Güvende Olduğunu Düşündüğü Alacağının Borçlu Sanığın Başka Borçları Nedeniyle Tehlike Altında Bulunduğunu Düşünerek Şikayette Bulunduğu - Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği ) 
• ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu - Şikayetin Süresinde Olduğu )
2004/m. 332, 347
ÖZET : Aczine kendi fiiliyle sebebiyet verme suçunda, taşınmazların borçlu adına kayıtlı olmadığı gerekçesi ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini takiben şikayette bulunulduğundan, şikayet süresinin geçtiğinden söz edilemez. Alacaklının güvende olduğunu düşündüğü alacağının borçlu sanığın başka borçları nedeniyle tehlike altında bulunduğu endişesini taşıması halinde yargılamaya devam edilerek bir hüküm kurulmalıdır. 
 
DAVA : İİK`nun 332. maddesine muhalefet etmek suçundan sanık hakkında açılan davanın İİK`nun 347. maddesi gereği şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Şikayetçi vekili 04.09.2008 tarihli dilekçesi ile borçlu ... İnş. Mob. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi sanık Eyüp`ün taahhüdü altında bulunan Ankara İli Y... İlçesi A... Mah. 43673 ada 6 parselde kain A Blok 8. kat 17 nolu daireyi bedelini peşin alarak sattığını, mezkur sözleşme gereği 01.06.2007 tarihinde dairenin tapusunu müvekkili adına tescil ettireceğini, 30.10.2007 tarihinde de daireyi teslim etmesi gerekirken, edimlerini yerine getirmemesi sonucu teminat olarak verdiği 300.000,00 TL senet bedelinin tahsili için Ankara 32. İcra Müdürlüğünün 2007/6787 sayılı dosyası ile takibe geçtiklerini, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak S.S. S... Konut Yapı Koop.ne ait taşınmazlardan borçlu ... Ltd. Şti.ne düşecek hisselere haciz şerhi işlendiğini, ancak anılan kooperatifin açmış olduğu dava neticesinde Ankara 12. İcra Mahkemesinin 22.07.2008 tarih 2008/708-744 sayılı kararı ile haczin kaldırılmasına karar verildiğini, bunun gibi E... Mah. 46512 adada bulunan halen T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı bulunan taşınmaza, A... Mah. 43673 ada 6 parselde halen S.S. Y... Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı bulunan taşınmazlara haciz şerhi işlendiğini, bu taşınmazlarda birden çok takyidatın mevcut olduğu tespit edildiğini, bu taşınmazların tapuda şüpheli şirket adına kayıtlı bulunmadığından haciz fekki altında bulunduğunu, ayrıca şüpheli adına kayıtlı bulunan 06 ... 96 plakalı araç kaydına 11. sırada haciz şerhi işlendiğini, alacaklıya olan borcunu bugüne kadar ödemediği gibi geliri ile orantılı olmayacak şekilde basiretsizce davranarak ödeme gücünü aşacak şekilde borç edindiğini ileri sürerek İİK`nun 332. maddesi ile cezalandırılması isteminde bulunmuş, yargılama sırasında ilk duruşmada, "... alacaklı vekilinin talebi üzerine 16.08.2007 tarihinde borçlu şirkete ait taşınmazlara haciz konulduğu ve davacı alacaklı vekilinin 08.10.2007 tarihinde haciz konulan taşınmazlar yönünden borçluya 103 davetiyesinin gönderilmesini istediği, davacı vekilinin şikayete konu eylemden 08.10.2007 tarihinde haberdar olduğu ve şikayet tarihi itibariyle şikayet süresinin geçtiği ..." gerekçesiyle müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmiştir. 
 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun "Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası" başlıklı 332. maddesi, "Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, adet üzere tecviz edilemeyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden fazla masraflar yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülasyonlara girişerek yahut işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, onbeş günden altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." şeklinde düzenlendiği ve alacaklı vekilinin alacağının tahsili amacıyla S.S. S... Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı bulunan B... Mah. 46932 ada 1 parsel, 47010 ada 1, 2 parsel, B... Mah. 47009 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda borçlu ... İnş. Mob. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti."ne düşecek hisselere konulan hacizlerin şikayet yoluyla kaldırılması davasının yargılamasının 22.07.2008 tarihli ara kararı ile söz konusu taşınmazların borçlu adına kayıtlı olmadığı gerekçesiyle haczin kaldırılmasına karar verilmesini takiben 04.09.2008 tarihinde şikayette bulunduğu dikkate alındığında, atılı suçun niteliğine göre şikayet süresinin geçtiğinden söz edilemez. Eş anlatımla alacaklı vekili güvende olduğunu düşündüğü alacağının, sanığın başka borçları nedeniyle tehlike altında bulunduğu endişesini taşımaktadır. Hal böyle olunca yargılamaya devamla sanık hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, 
 
SONUÇ : Müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), 22.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube