Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İddianamenin İadesi Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2009/16759

K. 2011/26400

T. 15.12.2011

• İDDİANAMENİN İADESİ ( Yetkisiz Olan Mahkemede Açılan Davaların Bu Sebeple İddianamenin İadesi Sebebi Sayılamayacağı - Kamu Davası Açıldıktan Sonra Mahkeme Tarafından de Yetkisizlik Kararı Verilebileceği/İtirazın Kabulü Gereği/Kanun Yararına Bozma)

• KAMU DAVASI ( Yetkisiz Olan Mahkemede Açılan Davaların Bu Sebeple İddianamenin İadesi Sebebi Sayılamayacağı - Kamu Davası Açıldıktan Sonra Mahkeme Tarafından de Yetkisizlik Kararı Verilebileceği/İtirazın Kabulü Gereği/Kanun Yararına Bozma)

• YETKİSİZ MAHKEMEDE DAVA ( Yetkisiz Olan Mahkemede Açılan Davaların Bu Sebeple İddianamenin İadesi Sebebi Sayılamayacağı - Kamu Davası Açıldıktan Sonra Mahkeme Tarafından de Yetkisizlik Kararı Verilebileceği/İtirazın Kabulü Gereği)

5271/m. 13,170,174,309

ÖZET : Pasaport Kanunu`na aykırılık suçundan şüphelilerle ilgili iddianamenin iadesine dair mahkeme kararı hakkındaki; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemi incelendiğinde, iddianamenin iadesi sebepleri arasında yetkisiz olan mahkemeye açılan davaların bu sebeple iadesi sayılmadığı gibi, kamu davası açıldıktan sonra mahkeme tarafından da yetkisizlik kararı verilebileceği gözetilmeksizin, itirazın bu yönde kabulü yerine reddine karar verilmiş olmasında isabet görülmemiştir.

DAVA : 682 sayılı Pasaport Kanunu`na aykırılık suçundan şüpheli S. B. ve arkadaşları hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18.06.2009 tarihli ve 2009/534 soruşturma, 2009/317 Esas, 2009/172 Karar sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun`un 174.maddesi gereğince iadesine dair, Ezine Sulh Ceza Mahkemesi`nin 26.06.2009 tarihli ve 2009/172 iddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itirazın kısmen kabulüne ilişkin Ezine Asliye Ceza Mahkemesi`nin 02.07.2009 tarihli ve 2009/54 Değişik İş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 03.09.2009 gün ve 49140 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 24.09.2009 gün ve KYB. 2009-209801 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, mahkemenin yetkisiz olduğundan bahisle verilen iade kararına yönelik itirazın reddine karar verilmiş ise de,

5271 Sayılı Kanunun 13/1. maddesinde "Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir" hükmünün yer aldığı cihetle, şüphelilerin ülkeye giriş yaptıkları yerin kesin olarak belirlenememesi ve Ezine`de yakalanmış olmaları sebebiyle, Ezine Sulh Ceza Mahkemesi`nin davaya bakmaya yetkili olduğu gibi, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı`nca daha önce verilen yetkisizlik kararı üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da karşı yetkisizlik kararı verilmiş bulunması karşısında, işin sürüncemede kalmaması bakımından, bu konuda yapılan itirazın da kabulü gerektiği gözetilmeden reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun; 170/3. maddesinde, iddianamede nelerin gösterileceği, 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, iddianamenin iadesi sebepleri arasında yetkisiz olan mahkemeye açılan davaların bu sebeple iadesi sayılmadığı gibi, kamu davası açıldıktan sonra mahkeme tarafından da yetkisizlik kararı verilebileceği gözetilmeksizin, itirazın bu yönde kabulü yerine reddine karar verilmiş olmasında isabet görülmemiş olduğundan;

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Ezine Asliye Ceza Mahkemesi`nin 02.07.2009 gün ve 2009/54 Değişik İş sayılı kararının yetkisizlikle ilgili ( 1) nolu kısmının CMK`nun 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 15.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube