Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ( Taşınmazın Karışık Meyve Bahçesi Yapılması Suretiyle Bulunacak Değere Hükmedilmesi ve Diğer Ağaçlara da Herhangi Bir Değer Verilmemesi Gerektiğinin Düşünülmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/7699
K. 2012/8819
T. 9.7.2012
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kapama Meyve Yapılmasına Yetecek Sayıda Dekara Ağaç Sayısı İle Bu Meyvelerin Dekara Ortalama Verimi ve Toptan Satış Fiyatı ve Dekara Maliyet Çizelgeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Getirtilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
• KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ( Taşınmazın Karışık Meyve Bahçesi Yapılması Suretiyle Bulunacak Değere Hükmedilmesi ve Diğer Ağaçlara da Herhangi Bir Değer Verilmemesi Gerektiğinin Düşünülmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
• HAZİNEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR ( Satışı Yapılmamış ve Başka Kurum ve Kuruluşlara Tahsis Edilmemiş ve Devredilmemiş Olanların Mülkiyeti ve Bu Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Üç Ay İçinde Genel Müdürlüğe Devredileceği )
2942/m.11
6001/m.22
5018/m.Geç.12
ÖZET : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Kamulaştırılan taşınmazın üzerindeki meyveli ağaçlar dikkate alındığında kapama meyve bahçesi yapılmasına yeterli sayı ve nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece taşınmazın bulunduğu bölgede kapama meyve yapılmasına yetecek sayıda dekara ağaç sayısı ile bu meyvelerin dekara ortalama verimi, toptan satış fiyatı ve dekara maliyet çizelgeleri gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden getirtilerek, taşınmazın karışık meyve bahçesi yapılması suretiyle bulunacak değere hükmedilmesi, diğer ağaçlara da herhangi bir değer verilmemesi gerektiğinin düşünülmemiş olması, doğru değildir.
13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 22.maddesinin ( 1 ) nolu bendi "Genel Müdürlük, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi ve/veya tesislerin yapımı için gerekli taşınmazları kamulaştırma yetkisine sahiptir" hükmünü ve aynı Yasa`nın Geçici 1. maddesinin ( 5 ) nolu bendi ise "Genel Müdürlüğün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi gereğince Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir" hükmünü içermekte olup, bu yasal düzenlemeye göre kamulaştırılan taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Bilirkişi kurulu raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.
Şöyle ki;
Dava konusu taşınmaz 5423 m2 olup 1364,75 m2`sinin kamulaştırıldığı, üzerinde verim çağında 5 yaşlarında 4 adet şeftali, 2 adet erik, 1 adet elma, 11 adet kavak, 7 yaşında 30 adet kayısı, 10 yaşlarında 37 adet kavak, 24 adet elma, 95 adet armut, 1 adet ceviz ve 1 adet vişne ağacı olmak üzere toplam 206 adet meyve ağacının bulunduğu, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda taşınmazın açık tarla olarak değerlendirildiği, ağaçlara ise maktu değer verildiği, böylece tarım arazisi değeri ile ağaçların değeri toplanarak kamulaştırılan taşınmazın bedelinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
1-Kamulaştırma Kanunu`nun 11. maddesinin 1. fıkrasının ( f ) bendine göre arazi niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir esas tutularak değer tespiti yapılır. Kamulaştırılan taşınmazın üzerindeki meyveli ağaçlar dikkate alındığında kapama meyve bahçesi yapılmasına yeterli sayı ve nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece taşınmazın bulunduğu bölgede kapama meyve yapılmasına yetecek sayıda dekara ağaç sayısı ile bu meyvelerin dekara ortalama verimi, toptan satış fiyatı ve dekara maliyet çizelgeleri gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden getirtilerek, taşınmazın karışık meyve bahçesi yapılması suretiyle bulunacak değere hükmedilmesi, diğer ağaçlara da herhangi bir değer verilmemesi gerektiğinin düşünülmemiş olması,
2-Dava konusu taşınmazın Korkuteli İlçe Merkezine ve mücavir alan sınırına yakınlığı ve Antalya-Denizli-Fethiye yoluna bitişik olması hususlarının objektif artış nedeni olamayacağı gözetilmeden %25 oranında objektif değer artışı uygulayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulmuş olması,
3-13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 22.maddesinin ( 1 ) nolu bendi "Genel Müdürlük, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi ve/veya tesislerin yapımı için gerekli taşınmazları kamulaştırma yetkisine sahiptir" hükmünü ve aynı Yasa`nın Geçici 1. maddesinin ( 5 ) nolu bendi ise "Genel Müdürlüğün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi gereğince Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir" hükmünü içermekte olup, bu yasal düzenlemeye göre kamulaştırılan taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, Hazine adına tesciline hükmedilmesi,
4-Davacı idare davada vekil ile temsil edildiği halde davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 09.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
yarx
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube