Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5727

K. 2013/6621

T. 03.04.2013

* HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (Davacının HMK Yürürlüğe Girmeden Önce Duruşmaya Katılmadığı/HMK Yürürlüğe Girdikten Sonraki Tarihli Duruşmaya da Katılmadığı - HMK`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Dosyanın Bir Sefer Takipsiz Bırakılması Nedeniyle İşlemden Kaldırılmasına Karar Verileceği)

* BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALAR (İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Davanın Açılmamış Sayılacağı - İlk Takipsiz Bırakılma İşleminin HMK`nın Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra Olması Gerektiği)

* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (HMK`nın Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilmesi İçin İlk Takipsiz Bırakılma İşleminin de 01.10.2011 Tarihinden Sonra Olması Gerektiği)

* 6100 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCEKİ DURUŞMAYA KATILMAMA (Dosyanın Yenileninceye Kadar İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği/6100 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra da Katılmadığı - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği)

* DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (6100 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Hizmet Tespiti Davasında Davacının Duruşmaya Katılmadığı/6100 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra da Katılmadığı - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verileceği)

* DURUŞMAYA KATILMAMA (6100 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Hizmet Tespiti Davasında Davacının Duruşmaya Katılmadığı/6100 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra da Katılmadığı - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verileceğinin Gözetileceği/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği) 6100/m.320 1086/m.409

ÖZET : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırılsa, dava açılmamış sayılır" hükmünü içermektedir. HMK`nın yürürlükte olduğu 01.10.2011 tarihinden sonra ikinci kez takipsiz bırakılması nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için ilk takipsiz bırakılma işleminin de 01.10.2011 tarihinden sonra olması gerekir. Davacı tarafın HMK yürürlüğe girmeden önce duruşmaya katılmamış olması nedeni ile dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacı tarafın HMK yürürlüğe girdikten sonraki tarihli duruşmaya da katılmadığı anlaşılmaktadır. HMK`nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra dosyanın bir sefer takipsiz bırakılması nedeniyle işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 15/04/2002-02/08/2004 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sezai Öztürk tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Uyuşmazlık, basit yargılama usulünün uygulandığı İş Mahkemelerinde; 01.10.2011 tarihinden önce açılmış ve bir kez işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan davalarda, dosyanın bir kez daha takipsiz bırakılması halinde 1086 sayılı HUMK`un 409. maddesinin mi yoksa 6100 sayılı HMK`nın 320.maddesinin 4. bendinin mi uygulanacağı noktasındadır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK`nın 320.maddesinin 4. bendi "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırılsa, dava açılmamış sayılır" hükmünü içermektedir. HMK`nın yürürlükte olduğu 01.10.2011 tarihinden sonra ikinci kez takipsiz bırakılması nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için ilk takipsiz bırakılma işleminin de 01.10.2011 tarihinden sonra olması gerekir.

Somut olayda, davacı tarafın 12.05.2011 tarihli duruşmaya katılmamış olması nedeni ile HUMK`un 409.maddesi uyarınca dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacı tarafın 19.01.2012 tarihli duruşmaya da katılmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, HMK`nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra dosyanın bir sefer takipsiz bırakılması nedeniyle işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yasal koşulları bulunmadığı halde HMK`nın 320/4.maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube