Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2009/3551

K. 2011/5322

T. 17.10.2011

• ATANMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Çanakkale İli İçin Zorunlu Hizmet Süresinin 7 Yıl Olarak Belirlendiği Davacının İse Bu Süreyi Fazlasıyla Tamamladığı ve Dolayısıyla Tesis Edilen İşlemde Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )

• TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ( Çanakkale İli İçin Zorunlu Hizmet Süresinin 7 Yıl Olarak Belirlendiği - Bu Süreyi Fazlasıyla Tamamlayan Davacının Atama İşleminde İsabetsizlik Olmadığı )

• KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDE MÜHENDİS OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Atanma İşleminin İptali İstemi - Çanakkale İli İçin Zorunlu Hizmet Süresinin 7 Yıl Olarak Belirlendiği Davacının İse Bu Süreyi Fazlasıyla Tamamladığı/Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

• ZORUNLU HİZMET ( Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Çanakkale İli İçin Zorunlu Hizmet Süresinin 7 Yıl Olarak Belirlendiği - Bu Süreyi Fazlasıyla Tamamlayan Davacının Atama İşleminde İsabetsizlik Olmadığı )

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği

ÖZET : Çanakkale Kadastro Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak görev yapan davacının, Çan Kadastro Müdürlüğü emrine aynı görev ve unvanla atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Çanakkale İli için zorunlu hizmet süresinin 7 yıl olarak belirlendiği davacının ise bu süreyi fazlasıyla tamamladığı ve dolayısıyla tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda, Çanakkale İdare Mahkemesi`nce verilen karar usul ve yasaya uygundur.

İstemin Özeti : Çanakkale Kadastro Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak görev yapan davacının, Çan Kadastro Müdürlüğü emrine aynı görev ve unvanla atanmasına ilişkin 1.8.2008 günlü ve 2135 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Çanakkale İli için zorunlu hizmet süresinin 7 yıl olarak belirlendiği davacının ise bu süreyi fazlasıyla tamamladığı ve dolayısıyla tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda, Çanakkale İdare Mahkemesi`nce verilen 7.4.2009 günlü, E:2008/625, K:2009/194 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Çanakkale İdare Mahkemesi`nce verilen 7.4.2009 günlü, E:2008/625, K:2009/194 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından;

SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 17.10.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının eşinin Çanakkale ATL. AML. Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde Biyoloji öğretmeni olarak görev yaptığı anlaşılmış olup, eş durumu gözetilmeksizin tesis edilmiş olan dava konusu atama işleminde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığından, mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube