Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemler

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/184

K. 2011/15548

T. 12.7.2011

• İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (İpotek Limitinin Aşıldığına ve Takip Türüne Göre İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemlerin Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu Düşünülmeksizin Bu Yönlerden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği)

• İLAMA AYKIRILIK NEDENİNE DAYALI FAİZE İTİRAZA YÖNELİK İSTEMLER (Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu Düşünülmeksizin Bu Yönlerden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği)

• İPOTEK LİMİTİNİN AŞILMASI (Takip Türüne Göre İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemlerin Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu Düşünülmeksizin Bu Yönlerden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği)

• SÜRESİZ ŞİKAYET (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip - İpotek Limitinin Aşıldığına ve Takip Türüne Göre İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Faize İtiraza Yönelik İstemlerin Süresiz Şikayete Tabi Bulunduğu)

2004/m.16

ÖZET : Borçluya icra emri tebliğ edilmiş ve adı geçen borçlu tarafından icra mahkemesine başvurulmuş ise de, ipotek limitinin aşıldığına ve takip türüne göre, ilama aykırılık nedenine dayalı faize itiraza yönelik istemlerin süresiz şikayete tabi bulunduğu düşünülmeksizin, bu yönlerden işin esasının incelenmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Borçlu M. A. B.`ın temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Borçlular hakkında başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, borçlulardan A...-E... Kalıp San.-M. A. B.`a çıkarılan örnek 6 numaralı icra emri farklı adreslerde 10.7.2009 ve 3.8.2009 tarihlerinde tebliğ edilmiştir. Dairemizin, H.G.K.`nca da aynen benimsenen yerleşik uygulamasına göre, borçluya 2. kez icra emri tebliği, ona yeni bir itiraz hakkı tanır (HGK`nun 13.12.2006 tarih ve 2006/12-786/783 Sayılı kararı).

Borçlu, icra mahkemesine 4.8.2009 tarihinde başvurmuş olup, 2. kez tebliğ edilen 3.8.2009 tarihli icra emri tebligatına göre başvurunun yasal sürede olduğu düşünülmeksizin işin esasının incelenmesi yerine istemin süre aşımı sebebiyle reddi isabetsizdir.

2-) Borçlu Z. B.`ın temyiz itirazlarının incelenmesinde: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

Borçlu Z. B.`a icra emri 10.7.2009 tarihinde tebliğ edilmiş ve adı geçen borçlu tarafından icra mahkemesine 4.8.2009 tarihinde başvurulmuş ise de, ipotek limitinin aşıldığına ve takip türüne göre, ilama aykırılık nedenine dayalı faize itiraza yönelik istemlerin süresiz şikayete tabi bulunduğu düşünülmeksizin, bu yönlerden işin esasının incelenmesi gerekirken, şikayetin tümden süre aşımından reddi isabetsizdir.

SONUÇ : 1-) Borçlu M. A. B.`ın temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda (1) numaralı bentte yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),

2-) Borçlu Z. B.`ın temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda (2) numaralı bentte yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube