Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İSTİCVAP ( Muhdesatın Aidiyetinin Tesbiti Davasında Davalı Tarafa Islah Dilekçesi Tebliğ Edilerek Diyeceklerinin Sorulması ve Gerekirse Tarafların İsticvap Edilmesi Gereği - Islah Talebinin İncelenmesi Usulü )

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/3426

K. 2005/3685

T. 22.11.2005

• MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Islah Talebinin İncelenmesi Usulü - Davalı Tarafa Islah Dilekçesi Tebliğ Edilerek Diyeceklerinin Sorulması ve Gerekirse Tarafların İsticvap Edilmesi Gereği )

• ISLAHIN ŞARTLARI VE ISLAH TALEBİNİN İNCELENMESİ USULÜ ( Muhdesatın Aidiyetinin Tesbiti Davasında Davalı Tarafa Islah Dilekçesi Tebliğ Edilerek Diyeceklerinin Sorulması ve Gerekirse Tarafların İsticvap Edilmesi Gereği )

• İSTİCVAP ( Muhdesatın Aidiyetinin Tesbiti Davasında Davalı Tarafa Islah Dilekçesi Tebliğ Edilerek Diyeceklerinin Sorulması ve Gerekirse Tarafların İsticvap Edilmesi Gereği - Islah Talebinin İncelenmesi Usulü )

1086/m.83

4721/m.684,686

3402/m.19

ÖZET : Dava, muhdesatın aidiyetinin tesbiti talebine ilişkindir. Davacıların açtığı davada sonradan kendilerini vekille temsil ettirdikleri ve vekilin verdiği dilekçeyle ıslah talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Islahın, ne biçimde yapılacağı ve koşulları usulün 83 ve onu izleyen maddeleri hükümlerinde duraksamasız belirtilmiştir. O halde davacıların vekilinin dilekçesi davalı tarafa 7201 sayılı T. Kanunu ve Nizamnamesi uyarınca yöntemine uygun şekilde tebliğ edilmeli, davalılardan bu dilekçede öne sürülen iddia ve istemlere karşı diyecekleri ayrı ayrı sorulup saptanmalı, somut olayda ıslahın mümkün olup olmadığı mahkemece değerlendirilmeli, gerektiğinde taraflar isticvap edilmelidir.

DAVA : Muhdesatın aidiyetinin tesbiti istemi ile açılan davada mahkemece verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı H. ve paydaşları, davalılarla birlikte paydaşı oldukları 3023 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın tümünün kendilerine ait olduğunun tesbiti istemi ile dava açmışlardır. Yargılama sırasında dava ve temyize konu aidiyetinin tesbiti istenen muhdesatın 21 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunduğunu açıklamışlardır. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere göre dava niteliği ve içeriği itibariyle ortaklığın giderilmesi davasına konu, 21 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın aidiyetinin tesbitine ilişkindir.

Davanın, 10.8.2001 tarihinde davacı H. ve arkadaşları tarafından açıldığı, daha sonra davacıların yargılama sırasında vekille temsil edildikleri dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davacı asillerin mahkemeye ibraz ettiği 10.8.2001 havale günlü dava dilekçesi içeriği ile yargılama sırasında davacılar vekili Av. H.`in dosyaya ibraz ettiği 6.6.2003 günlü dilekçesi içeriği dikkate alındığında davada dayanılan hukuksal nedenin, istemin ve maddi vakıaların değiştiği anlaşılmaktadır.

Kural olarak dava dilekçesinin ne biçimde düzenleneceği usulün 179 maddesi hükmünde duraksamasız açıklanmıştır. Kuşkusuz mahkeme hakiminin dava dilekçesinin müphem veya muğlak olması ve birbiri ile mütenakız maddi olguları ve istemleri içermesi halinde, usulün 230 ve onu izleyen maddeleri hükmü uyarınca taraflardan bu konuda sözlü ya da yazılı açıklamalarını isteyebileceği kuşkusuzdur. Ne var ki, asillerin mahkemeye ibraz ettiği dava dilekçesi içeriği ile, vekilleri avukat H.`in dosyaya ibraz ettiği 6.6.2003 günlü, dilekçe içeriği ve istemler dikkate alındığında davacı tarafın davasını somut olayda tanımlamasını usulün 83 ve onu izleyen maddeleri hükmünde öngörülen biçimde ıslah etmek istediği anlaşılmaktadır. Dava dosyasında davanın yöntemine uygun biçimde kısmen ya da tümden ıslah edildiğine dair bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Islahın, ne biçimde yapılacağı ve koşulları az yukarıda açıklandığı gibi usulün 83 ve onu izleyen maddeleri hükümlerinde duraksamasız belirtilmiştir. O halde davacıların vekili Av. H.`in 6.6.2003 günlü dilekçesi davalı tarafa 7201 sayılı T. Kanunu ve Nizamnamesi uyarınca yöntemine uygun şekilde tebliğ edilmeli, davalılardan bu dilekçede öne sürülen iddia ve istemlere karşı diyecekleri ayrı ayrı sorulup saptanmalı, somut olayda ıslahın mümkün olup olmadığı mahkemece değerlendirilmeli, gerektiğinde taraflar usulün 236. maddesi hükmüne uygun biçimde isticvap edilmeli, davalı tarafın usulün 185 ve 202 maddeleri hükmü uyarınca bir savunmada bulunup bulunmadığı incelenip irdelenmeli, ıslah yoluyla davada taraf değiştirilemeyeceği özellikle dikkate alınmalı, görevli sulh mahkemesinde derdest olduğu öne sürülen ortaklığın giderilmesine ilişkin dava dosyası getirtilip incelenmeli, aidiyetinin tesbiti istenen muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği ve dayanağı kadastroca düzenlenen tesbit tutanağı getirtilip incelenmeli, tesbit tutanağının ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde dava ve temyize konu muhdesatın 3402 sayılı K.K.nun 19. maddesi hükmü uyarınca gösterilip gösterilmediği araştırılmalı, gösterilmiş ise kim ya da kimler adına muhdesat gösterildiği belirlenmeli, adı geçenlerin davada taraf olup olmadıkları duraksamasız saptanmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Mahkemece bu olgular gözardı edilerek işin esası hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde ilgilisine iadesine, 22.1 ı .2005 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube