Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Geceleyin Hırsızlık Hakkında Yargıtay 13. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/26195

K. 2013/316

T. 15.1.2013

• GECELEYİN HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Mahkemece Savunmasının Alınmadığı - Yakalama Emrinin Yerine Getirilmesi Sırasında Tespit Edilen Savunma ile Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı/Mahkeme Hükmünün Karıştırılması/Çelişkili Olması )

• SAVUNMA HAKKI ( Hırsızlık Suçu/Geceleyin İşlendiği - Suça Sürüklenen Çocuğun Mahkemece Savunmasının Alınması Gereği )

• MAHKEME HÜKMÜNDE KARIŞIKLIK OLMASI ( Suça Sürüklenen Çocukların İleride Suç İşlemekten Çekineceğine İlişkin Kanaat Oluşmadığından Bahsedilerek ve Daha Sonra İse Buna Aykırı Hüküm Verilemeyeceği - Çelişkili Hüküm Kurulamayacağı )

• HIRSIZLIK EYLEMİNİN ŞEKLİ VE ÇALINAN EŞYA YÖNÜNDEN ESASLI FARKLILIK ( Adres Farklılığı Bulunduğu/Çocukta Hazır Bulundurularak Müştekiye Ait Büfe de Keşif Yapılarak Suç Yeri ve Suçun İşleniş Şekli Yönünden Çelişkilerin Giderileceği )

• YERİNDE KEŞİF YAPILACAĞI ( Hırsızlık Eyleminin Şekli ve Çalınan Eşya Yönünden Farklılıklar Bulunduğu - Çelişkilerin Giderilmesi Gereği/Suça Sürüklenen Çocuklar ile Müştekiye Ait Büfede Keşif Yapılacağı/Sonucuna Göre Karar Verileceği )

5237/m. 31/2,142/1-b,143

5271/m. 7, 191

ÖZET : Görevli Çocuk Mahkemesince suça sürüklenen çocuğun savunması alınmadan, yakalama emrinin aynı yer Sulh Ceza Mahkemesince yerine getirilmesi sırasında tespit edilen savunmayla yetinilmek suretiyle hüküm kurularak 5271 S.K. 7 ve 191. M. aykırı davranılması ve suça sürüklenen çocukların ileride suç işlemekten çekineceğine ilişkin kanaat oluşmadığından bahsedilerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yasal olanak bulunmadığının belirtilmesine rağmen cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceğine ilişkin olumlu kanaat oluştuğundan bahsedilerek hükmün karıştırılması hatalıdır. Ayrıca, suça sürüklenen çocukların beyanları ve dosya kapsamında bulunan tespitlere göre, işyerinden yapılan hırsızlık eyleminin şekli ve çalınan eşya yönünden esaslı farklılıklar bulunması,adres fakrlılığı bulunması nedeniyle, suça sürüklenen çocuklar da hazır bulundurulmak suretiyle müştekiye ait büfede keşif yapılıp suç yeri, suçun işleniş şekli ve çalınan şeyler yönünden oluşan çelişkilerin giderilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Suça sürüklenen çocuklar hakkında geceleyin işyeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçundan zamanaşımı içinde işlem yapılması olanaklı görülmüştür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11.12.2012 tarih 2012/1247 esas 2012/1842 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK`nın 143. maddesindeki artırımın zamanaşımının hesabında dikkate alınacağı kabul edildiğinden 5237 sayılı TCK`nın 142/1-b, 143, 31/2. maddelerine uyan eylem nedeniyle suça sürüklenen çocuk hakkında zamanaşımının gerçekleşmediği kabul edilerek yapılan incelemede;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Görevli Çocuk Mahkemesince suça sürüklenen çocuk Celal`in savunması alınmadan, yakalama emrinin Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesince 30.09.2007 tarihinde yerine getirilmesi sırasında tespit edilen savunmasıyla yetinilmek suretiyle 5271 sayılı CMK`nın 7 ve 191. maddelerine aykırı davranılması,

2- Suça sürüklenen çocukların ileride suç işlemekten çekineceğine ilişkin kanaat oluşmadığından bahsedilerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yasal olanak bulunmadığının belirtilmesine rağmen cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceğine ilişkin olumlu kanaat oluştuğundan bahsedilerek bu defa cezanın ertelenmesine yer olmadığına denilmek suretiyle hükmün karıştırılması,

3-Sanık Celal`in kollukta, Ankara yolu üzerinde üst geçidin altında bulunan büfenin camını kırıp içeri girmeden el uzatarak telefon kontorü çaldıklarını söylediği yerin, kolluk tarafından A... Mahallesi S... Sokak No:22 adresinde bulunan müştekiye ait tekel büfesi olduğu belirlenmiş ise de; müştekinin beyanında, olay yeri inceleme raporunda ve görgü tespit tutanağında suç yerinin A... Mahallesi B... Caddesi No:2 adresinde bulunan tekel büfesi olarak yer alması, suça sürüklenen çocukların beyanları ve dosya kapsamında bulunan tespitlere göre, işyerinden yapılan hırsızlık eyleminin şekli ve çalınan eşya yönünden esaslı farklılıklar bulunması nedeniyle, suça sürüklenen çocuklar da hazır bulundurulmak suretiyle müştekiye ait tekel büfesinde keşif yapılıp suç yeri, suçun işleniş şekli ve çalınan şeyler yönünden oluşan çelişkilerin giderilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar Celal ve Ali müdafiilerinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak ( BOZULMASINA ), 15.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube