Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Vekile Tebligat Yapılması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5512

K. 2012/18886

T. 4.6.2012

• İHALENİN FESHİ ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İade Edilen Tebligattan Anlaşıldığı Gibi Borçlunun Adresinden Ayrıldığı Takdirde Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )

• SATIŞ İLANI ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - Borçlunun Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresinin Olup Olmadığının Araştırılmaksızın Doğrudan Tebligat Kanununun 35. Md. Uyarınca Satış İlanının Tebliğ Edilemeyeceği )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaz Satış İlanının Borçluya Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Sebebi Sayılacağı - Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adresi Bulunan Borçlunun Bu Adresine Satış İlanın Tebliğ Edilmesi Gerektiği/Kayıt Bulunmaması Halinde Tebligat Kanununun 35. Maddesindeki Yasal Düzenleme Uyarınca Tebligat Yapılması Gerektiği )

• VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI ( Taşınmaz Satış İlanının Bir Örneğinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Borçlu Vekili Olarak Kıymet Takdirine İtiraz Eden ve Kıymet Takdirine İtiraz Sonucu Verilen Kararda Adı Geçen Avukatın Borçlu Vekili Olarak Gösterildiğinden ve Bu Karar Takip Dosyası İçerisinde Bulunduğuna Göre Satış İlanının Borçlu Vekiline Tebliğ Edilmesi Gerektiği )

2004/m.126/son,127

7201/m.11,21/2,35

ÖZET : Taşınmaz satışıyla ilgili ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir. Satış ilanının bir örneği, borçluya tebliğ edilmelidir. Bu işlemin yapılmamış olması başlı başına ihalenin feshi nedenidir. İade edilen tebligattan anlaşıldığı gibi borçlunun adresinden ayrıldığı, bu durumda borçlunun adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin olup olmadığının araştırılarak adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi varsa bu adresi satış ilanın tebliğ edilmesi, adres kayıt sisteminde borçluya ait kayıt bulunmaması halinde ise Tebligat Kanunu`nun 35. maddesindeki yasal düzenleme uyarınca tebligat yapılması gerekirken, borçlunun adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin olup olmadığının araştırılmaksızın doğrudan Tebligat Kanunu`nun 35. maddesi uyarınca satış ilanının tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ayrıca vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Borçlu vekili olarak kıymet takdirine itiraz eden ve kıymet taktirine itiraz sonucu verilen kararda adı geçen avukatın borçlu vekili olarak gösterildiği, bu karar da takip dosyası içerisinde bulunduğuna göre satış ilanı borçlu vekiline tebliğ edilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Emin Bilseloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan takip sonucu borçluya ait taşınmazın satışına ilişkin ihalenin; satış talimatında borç miktarının gösterilmediği, esnaf olan, adresi bilinen ve çevresinde tanınan borçluya satış ilanının Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre usulsüz tebliğ edildiği gerekçeleri ile feshini borçlu vekilinin İcra Mahkemesi`nden şikayet yoluyla talep ettiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun l26/son maddesinin göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı kanunun 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir. Aynı kanunun 127. maddesi gereğince de taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği, borçluya tebliğ edilmelidir. Bu işlemin yapılmamış olması başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

6099 Sayılı kanunun 5. maddesi ile değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/2. maddesinde "Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır." hükmü yer almaktadır. Yine aynı kanunun 6099 Sayılı kanunun 5. maddesi ile değişik 35/2. maddesinde" adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır." hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; şikayetçi borçlu Y. T. adına Yeniyol Cad. No:16 Marmaris adresine çıkartılan satış ilanı tebligatının 23.06.2011 tarihinde, muhatabın adresten ayrıldığı gerekçesi ile iade edildiği ve daha sonra satış ilanı borçlu asile aynı adreste Tebligat Kanunu`nun 35. maddesi uyarınca 31.07.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. 23.06.2011 tarihinde iade edilen tebligattan anlaşıldığı gibi borçlunun adresinden ayrıldığı, bu durumda Tebligat Kanunu`nun 21/2 maddesi uyarınca borçlunun adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin olup olmadığının araştırılarak adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi varsa bu adresi satış ilanın tebliğ edilmesi, adres kayıt sisteminde borçluya ait kayıt bulunmaması halinde ise Tebligat Kanunu`nun 35. maddesindeki yasal düzenleme uyarınca tebligat yapılması gerekirken, borçlunun adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin olup olmadığının araştırılmaksızın doğrudan Tebligat Kanunu`nun 35. maddesi uyarınca satış ilanının tebliğ edilmesi usulsüzdür.

Ayrıca 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 11, Avukatlık Kanunu`nun 41 ve HMK.nun 73, 81, 82 ve 83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Av. H. C. S.`in borçlu vekili olarak kıymet taktirine itiraz ettiği, kıymet taktirine itiraz sonucu Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi`nce verilen 18.05.2011 tarih, 2011/51 E.-2011/251 K. Sayılı kararda adı geçen avukatın borçlu vekili olarak gösterildiği, bu karar da takip dosyası içerisinde bulunduğuna göre satış ilanı borçlu vekiline tebliğ edilmelidir.

Belirtilen yasal düzenlemeler ve açıklanan gerekçeler doğrultusunda borçlu vekilinin şikayetinin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube