Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E: 2012/18516

K: 2013/1456

T: 23.01.2013

* YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İtirazın İptali Davası/Çekin Davacının Elinde Olduğu - Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği/Davalı Çekin Bedelini Ödediğini İspat Edemediğinden Davanın Kabul Edileceği )

* LİMİTED ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ ( Devir Karşılığı Alacaktan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası/Çekin Davacıda Olduğu - Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği/Davacı Tanığının da Çekin Hisse Karşı Verildiğini Kabul Ettiği Gözetilerek İspat Külfetinin Davalı da Olacağı )

* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Çekin Davacının Elinde Olduğu/Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği - Davacı Tanığının da Çekin Hisse Karşı Verildiğini Kabul Ettiği/Davalı Çekin Bedelini Ödediğini İspat Edemediğinden Davanın Kabul Edileceği )

* ÇEKİN ALACAKLI DAVACININ ELİNDE BULUNMASI ( İtirazın İptali Davası/Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği - Davacı Tanığının da Çekin Hisse Karşı Verildiğini Kabul Ettiği Dikkate Alındığında İspat Külfetinin Davalı da Olacağı )

* İSPAT KÜLFETİ ( İtirazın İptali Davası/Çekin Davacının Elinde Olduğu - Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği/İspat Yükü Üzerinde Olan Davalı Çekin Bedelini Ödediğini İspat Edemediğinden Davanın Kabul Edileceği ) 2004/m.67

ÖZET: Dava, dava dışı limited şirketin hisse devrinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Çek davacı elindedir, bu dava konusu çek bedelinin ödenmediğine karine teşkil eder. Dava konusu çek bedelinin ödendiğinin ispat yükü davalıdadır. Dava konusu çek zaman aşımına uğradığından yazılı delil başlangıcı kabul edilir. Dinlenen davacı tanığı da dava konusu çekin dava dışı limited şirket hisse devri karşılığı verildiği beyan etmiştir. İspat külfeti kendisinde olan davalı, dava konusu çek bedelinin ödendiğini ispatlayamamıştır. Bu durumda davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.09.2010 tarih ve 2009/366-2010/339 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Akdeniz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı limited şirketteki hissesini dava dışı M.K.`a devrettiğini ve karşılığında da keşidecisi davalı şirket olan 30.000 TL`lik çekin verildiğini, diğer davalının da davalı şirketi temsile yetkili müdür olduğunu, ancak çek bedelinin 15.000 TL`sinin ödenmediğini, bu nedenle davalılar aleyhine başlattıkları takibe haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptalini ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkillerinin davacıya hisse devri nedeniyle herhangi borcu olmadığını, zira hisse devir bedelinin nakten ödendiğinin ve tarafların bu konuda birbirlerini ibra ettiğinin noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesinde de belirtildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının icra takibine konu çekin hisse devri karşılığında verildiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava konusu çekte davalı H.K.`un imzasının ve çek sebebiyle şahsi sorumluluğunun bulunmamasına göre davacı vekilinin davalı Hıdır Kurt`a yönelik tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, dava dışı limited şirketin hisse devrinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup, yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere davacı vekili hisse devri karşılığında dava konusu çekin verildiğini ve bedelinin bir kısmının ödenmediği iddia etmiştir. Dava konusu çek davacı elindedir, bu dava konusu çek bedelinin ödenmediğine karine teşkil eder. Dava konusu çek bedelinin ödendiğinin ispat yükü davalıdadır. Dava konusu çek zaman aşımına uğradığından yazılı delil başlangıcı kabul edilir. Dinlenen davacı tanığı da dava konusu çekin dava dışı limited şirket hisse devri karşılığı verildiği beyan etmiştir. İspat külfeti kendisinde olan davalı, dava konusu çek bedelinin ödendiğini ispatlayamamıştır. Bu durumda davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davacının çekin hisse devri karşılığı verildiği ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube