Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EMEKLİ MAAŞININ HACZİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6170

K. 2011/21213

T. 2.11.2011

• EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Takibin Kesinleşmiş Olması Şartıyla Borçlunun 5510 S.K.`a Göre Muvafakat Etmesinden Sonra İcra Müdürlüğünce Uygulanan Haciz İşleminin Geçerli Olduğu )

• BORÇLUNUN HACZE MUVAFAKATI ( Takibin Kesinleşmiş Olması Şartıyla 5510 S.K.`a Göre Emekli Maaşı Üzerine İcra Müdürlüğünce Uygulanan Haciz İşleminin Yasaya Aykırı Bulunmadığı )

• HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun 5510 S.K.`a Göre Haczi Yasak Olan Emekli Maaşı Üzerine Haciz Konulması - Borçlunun Muvafakat Etmesinden Sonra Uygulanan Haciz İşleminin Geçerli Olduğu/Şikayetin Reddi Gereği )

5510/m. 93

2004/m. 83/a

ÖZET : Takibin kesinleşmiş olması şartıyla, borçlunun 5510 sayılı Yasa`ya göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat etmesinden sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi geçerlidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Yasa`nın 56. maddesi ile değişik 5510 sayılı Yasa`nın 93. maddesi "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

5510 sayılı Yasa`nın 93. maddesinde değişiklik getiren 5838 sayılı Yasa`nın 32/2-b maddesi gereği, "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir." Bu yasa İİK`nın 83/a maddesine göre daha özel düzenleme içerdiğinden takibin kesinleşmiş olması şartıyla artık borçlunun 5510 sayılı Yasa`nın 93. maddesi kapsamındaki gelir aylık ve ödeneklere ilişkin hacze muvafakati geçerli olacaktır.

Somut olayda borçlu tarafından bu kanuna göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edildikten sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi, anılan yasa hükmü karşısında geçerlidir. Bu düzenleme usule değil, esasa ilişkin olup, İİK`nın 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir. O halde yukarıdaki yasal düzenlemeye göre şikayetin reddi gerekirken aksi gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube