Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

6100 Sayılı HMK`da Hükmün Tavzihinin İstenebileceği Haller

 

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/12195
KARAR NO: 2011/13312

Davacı tarafından, davalı aleyhine 24.03.2010 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında düzeltim istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09.06.2010 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, tapu kaydında baba adının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı idare vekili temyiz etmiştir.
Hükmün hangi hallerde tavzihinin istenebileceği 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 305. inci maddesinde düzenlemiştir. Buna göre; hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.
Somut olayda davacı maliki olduğu dava konusu 20 adet parselin malik hanesinde "Niyazi" olarak yazılan babasının adının "Şevket" olarak düzeltilmesini istemiştir. Taşınmazlar "Niyazi oğlu İsmail Dinç" adına kayıtlıdır.
Mahkemece deliller toplanmış ve tapu kayıtlarındaki "Niyazi oğlu İsmail Dinç" şeklindeki kimlik bilgilerinin "Yusuf oğlu Şevket Dinç" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Oysa Yusuf oğlu Şevket Dinç davacının babası olup, taşınmazlar davacı Şevket oğlu İsmail Dinç`e aittir. Yapılan yanlışlık farkedilince bu defa kimlik bilgilerinin "Şevket oğlu İsmail Dinç" olarak tavzih edilerek hükmün değiştirildiği görülmüştür.
Yukarıda da belirtildiği gibi tavzihle hüküm değiştirilemez. Bu nedenle davacı maliki olduğu dava konusu taşınmazlarda kendi baba adının düzeltilmesini istemiş olduğundan, bu istem doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA 02.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube