Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T. 29.12.2011
• ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Kullanmakta Olduğu İlaçların Agresif Davranmasına Neden Olması/Görevine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Hatalı İşlemler Yaptığı - İş Yükü Daha Az Olan Bir Yere Atanmasında İsabetsizlik Olmadığı )
• HASTALIĞIN TEDAVİSİNİN ATANAN YERDE MÜMKÜN OLMAMASI ( Davacının Gerek Kendisinin Gerekse Bakmakla Yükümlü Olduğu Annesinin - Sağlık Kurulu Raporlarda Belirtilen Hususların Davacının Atanmasına Engel Oluşturacak Nitelikte Olmaması )
• TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ`NE ATANMASINA İLİŞKİN GENEL MÜDÜRLÜK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Kullanmakta Olduğu İlaçların Agresif Davranmasına Neden Olması - İş Yükü Daha Az Olan Bir Yere Atanmasında İsabetsizlik Olmadığı )
• İLAÇLARIN AGRESİF DAVRANMASINA NEDEN OLMASI ( Görevine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Hatalı İşlemler Yaptığı - Davacının İş Yükü Daha Az Olan Bir Yere Atanmasında İsabetsizlik Olmadığı )
657/m.68, 76
ÖZET : Dava, Manisa Salihli Tapu Sicil Müdürlüğü`nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan davacının, aynı görevle Manisa-Gördes Tapu Sicil Müdürlüğü`ne atanmasına ilişkin Genel Müdürlük işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Davacının kalp rahatsızlığı nedeniyle kullanmakta olduğu ilaçların agresif davranmasına neden olduğu, bu nedenle vatandaşlarla iletişim problemleri yaşadığı, hakkında şikayetlerin bulunduğu, görevine gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek hatalı işlemler yaptığı, konu hakkında vatandaşlardan da şikayetler geldiği ve soruşturma başlatıldığı, iş yükü daha az olan bir yere atanması konusunda teklif getirildiği ve bu doğrultuda dava konusu işlemin kurulduğu anlaşılmaktadır. 
 
İdare Mahkemesi`nce, davacı hakkında getirilen teklif ve düzenlenen kurum personeli kişisel tanıtım raporundaki hususlar göz önünde bulundurularak, çalıştığı kurumda huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamının kalmadığı kabul edilmekle birlikte, davacının gerek kendisinin, gerekse bakmakla yükümlü olduğu annesinin hastalığının tedavisinin tam teşekküllü bir devlet hastanesine sahip olmayan Gördes`te mümkün olmadığı; bu nedenle davacının bu özel durumuna uygun bir yerde istihdamının gerektiği belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; dosyada mevcut olan ve, davacı ile annesine ait bulunan sağlık kurulu raporlarının incelenmesinden, bu raporlarda belirtilen hususların, davacının atanmasına engel oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. 
 
İstemin Özeti : Manisa İdare Mahkemesinin 30.3.2010 günlü, E:2009/1226, K:2010/468 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. 
 
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. 
 
Danıştay Savcısı Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce işin gereği düşünüldü: 
 
KARAR : Dava, Manisa Salihli 1. Tapu Sicil Müdürlüğü`nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan davacının, aynı görevle Manisa-Gördes Tapu Sicil Müdürlüğü`ne atanmasına ilişkin 29.7.2009 günlü, 24184 sayılı Genel Müdürlük işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 
 
Manisa İdare Mahkemesinin 30.3.2010 günlü, E:2009/1226, K:2010/468 sayılı kararıyla; davacının, gerek kaymakamlık makamınca getirilen teklifte belirtilen fiilleri, gerekse hakkında düzenlenen kurum personeli kişisel tanıtım raporundaki hususlar dikkate alındığında, çalıştığı kurumda huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamının kalmadığı açık olmakla beraber, kendisinin ve bakmakla yükümlü, olduğu annesinin hastalığının tedavisinin tam teşekküllü bir devlet hastanesine sahip olmayan Gördes`te mümkün olmadığı, bu nedenle sözü edilen özel durumuna uygun bir yerde istihdamının sağlanması gerekirken bu durum dikkate alınmaksızın gerçekleştirilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. 
 
Davalı idare, davacının annesiyle ilgili raporun idarede bulunmadığını kendisiyle ilgili belgelerin ise Genel Yönetmeliğin 13. maddesi hükmünde öngörülen rapor niteliğinde olmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını, istemektedir. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür. 
 
Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.. 
 
12.03.2000 günlü, 23991 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Özüre Dayalı Yer ve Grup Değiştirme" başlıklı 32. maddesinde; "Personelin, aşağıda belirtilen özürlerini Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca belgelemeleri ve isteklerine uygun kadro unvanı bulunması halinde bu kadroya, uygun kadro bulunmaması halinde ise bulunduğu kadro unvanının altında bir kadro unvanı ile yazılı isteme dayalı olarak yer ve grup değiştirme suretiyle atamalar yapılabilir, özür grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, özürlerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınır, a ) Sağlık durumu, b ) Eş durumu" hükmü; "Özürlerin Belgelendirilmesi" başlıklı 33. maddesinde de; "a ) Sağlık Durumu: Personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğini veya görev değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü Devlet hastanelerinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır. 
 
Anılan Yönetmelikte yollama yapılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi" başlıklı 13. maddesinde; "Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, Devlet Memurlarının Tedavi Yardım ve, Cenaze Giderleri Yönetmeliği`ne göre tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, aldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar." Hükmü getirilmiştir. 
 
Dosyanın incelenmesinden, davacının 1994 yılında Salihli`de göreve başladığı, 19.2.2007 günlü işlemle Turgutlu`ya atandığı, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Manisa İdare Mahkemesi`nin 19.2.2008 günlü, E:2007/1195, K:2008/298 sayılı kararıyla işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın uygulanması sonucu davacının 30.4.2008 tarihinde görevine döndüğü; Salihli Kaymakamlığının 6.7.2009 günlü, 490 sayılı yazısında, özetle; davacının kalp rahatsızlığı nedeniyle kullanmakta olduğu ilaçların agresif davranmasına neden olduğu, bu nedenle vatandaşlarla iletişim problemleri yaşadığı, hakkında şikayetlerin bulunduğu, görevine gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek hatalı işlemler yaptığı, konu hakkında vatandaşlardan da şikayetler geldiği ve soruşturma başlatıldığı, iş yükü daha az olan bir yere atanması konusunda teklif getirildiği ve bu doğrultuda dava konusu işlemin kurulduğu anlaşılmaktadır. 
 
İdare Mahkemesi`nce, davacı hakkında getirilen teklif ve düzenlenen kurum personeli kişisel tanıtım raporundaki hususlar göz önünde bulundurularak, çalıştığı kurumda huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamının kalmadığı kabul edilmekle birlikte, davacının gerek kendisinin, gerekse bakmakla yükümlü olduğu annesinin hastalığının tedavisinin tam teşekküllü bir devlet hastanesine sahip olmayan Gördes`te mümkün olmadığı; bu nedenle davacının bu özel durumuna uygun bir yerde istihdamının gerektiği belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; dosyada mevcut olan ve, davacı ile annesine ait bulunan sağlık kurulu raporlarının incelenmesinden, bu raporlarda belirtilen hususların, davacının atanmasına engel oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. 
 
Öte yandan, davacının dava dosyasına 19.12.2011 tarihinde ibraz ettiği kendisine ait 21.6.2011 tarihli Salihli Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun ise davacıya İdareye yeniden yer değiştirme isteğiyle başvuru hakkı doğuracağı açıktır. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Manisa İdare Mahkemesince verilen 30.3.2010 günlü" E. 2009/1226, K:2010/468 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun`la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme`ye gönderilmesine, 29.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube