Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/2542
K. 2011/7063
T. 14.11.2011
• ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTMEK ( Aracın Halen Kimin Üzerinde ve Kimin Kullanımında Olduğu Hali Hazır Durumuna Göre Özellikle Üzerindeki Motor Aksamlarının Kendi Orijinal Parçaları Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Saptanacağı )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek - Aracın Halen Kimin Üzerinde ve Kimin Kullanımında Olduğu Hali Hazır Durumuna Göre Özellikle Üzerindeki Motor Aksamlarının Kendi Orijinal Parçaları Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
• ARACIN DURUMU ( Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek - Kimin Üzerinde ve Kimin Kullanımında Olduğu ve Hali Hazır Durumuna Göre Üzerindeki Motor Aksamlarının Kendi Orijinal Parçaları Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gerektiği )
2004/m.331
ÖZET : Yapılan satışta aracı satın alan şahısla sanıklar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkisi bulunup bulunmadığı, aracın halen kimin üzerinde ve kimin kullanımında olduğu, aracın hali hazır durumuna göre özellikle üzerindeki motor aksamlarının kendi orijinal parçaları olup olmadığının uzman bilirkişi marifetiyle saptanmasını takiben sanıkların hukuki durumlarının takdiri yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi, isabetsizdir. 
 
Sanıkların bir eyleminin bulunup bulunmadığı, Bursa 11. icra Müdürlüğünün dosyası üzerinden yapılan satışta aracı satın alan şahısla sanıklar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkisi bulunup bulunmadığı, aracın halen kimin üzerinde ve kimin kullanımında olduğu, aracın hali hazır durumuna göre özellikle üzerindeki motor aksamlarının kendi orijinal parçaları olup olmadığının uzman bilirkişi marifetiyle saptanmasını takiben sanıkların hukuki durumlarının takdiri yerine eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir. 
 
DAVA : Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek suçundan sanıklar Mustafa kemal A. Ve Gülsün A. beraatlarına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikâyetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C. Başsavcılığının bozma istemli tebliğ namesiyle dosya Daire’ye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü: 
 
KARAR : 1- Sanıklara isnat edilen suç, İİK` nün 331. maddesinin birinci fıkrasında “Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkarılarak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” şeklindeki düzenleme ile birlikte, müştekinin 11 Şubat 2010 havale tarihli şikayet dilekçesindeki Bursa 11. İcra Müdürlüğünün 2009/5430 esas sayılı dosyasına kaiden taşınır rehinin paraya çevrilmesi yoluyla Bursa 11. icra Müdürlüğünün 2009/5428 esas sayılı dosyasına kaiden genel haciz yoluyla yapılan takip dosyasında, sanıkların krediye konu araçların önemli parçalarını sökerek araçları değersiz hale getirdiklerini, Bursa 11. İcra Müdürlüğünün 2009/5430 esas sayılı dosyasında yapılan kıymet takdirinde, önemli parçalarının olmadığı, araçların önemli derecede hasarlı olduğu belirlenerek, kıymetinin düşük tespit edilmesinin sağlandığı iddiaları birlikte değerlendirildiğinde, araçtaki zararların nasıl meydana geldiği, sanıkların bir eyleminin bulunup bulunmadığı, Bursa 11. icra Müdürlüğünün 2009/5430 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan satışta aracı satın alan şahısla sanıklar arasında yakın akrabalık ya da yakın arkadaşlık ilişkisi bulunup bulunmadığı, aracın halen kimin üzerinde ve kimin kullanımında olduğu, aracın hali hazır durumuna göre özellikle üzerindeki motor aksamlarının kendi orijinal parçaları olup olmadığının uzman bilirkişi marifetiyle saptanmasını takiben sanıkların hukuki durumlarının takdiri yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi, 
 
2- Bursa 11. İcra Müdürlüğünün 2009/5428 esas sayılı dosyasında müşterek borçlu müteselsil kefil M. K. A. ve G. A.`a Tebligat Kanununun 35. maddesine göre yapılan tebligatın usulsüz olduğu gerekçesiyle sanıkların beraatlarına karar verilmiş ise de, aynı şikâyet dilekçesinde şikayete dayanak yapılan 2009/5428 esas sayılı takip, dosyasında borçlu M... Bilgisayar Kuy. Map. Gıda. Ltd. Şti` ne usulüne uygun olarak-tebligat yapıldığı göz önünde bulundurularak, borçlu şirket ile takibe konu borca müşterek ve müteselsil kefil oldukları anlaşılan adı geçen sanıkların anılan şirket yetkilisi olup olmadığı sorulmadan beraatlarına hükmolunması, 
 
SONUÇ : İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 14.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube