Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALARAK KESİNLEŞEN KISIM ( Yönünden Yeniden Mahkemece Hüküm Kurulamayacağı )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/11761

K. 2011/4197

T. 11.4.2011

• TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşen Kısım Yönünden Yeniden Karar Verilemeyeceği )

• BOZMA KAPSAMI DIŞINDA KALARAK KESİNLEŞEN KISIM ( Yönünden Yeniden Mahkemece Hüküm Kurulamayacağı )

• YENİDEN HÜKÜM KURULAMAMASI ( Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşen Kısım Yönünden Yeniden Karar Verilemeyeceği )

1086/m. 439

ÖZET : Dava, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen kısım yönünden yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken bu konuda yeniden hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Amasya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 6.5.2009 tarih ve 2008/679-2009/153 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Alper Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin murisinin davalıların işleten, sürücü ve maliki oldukları otobüsle yolculuk yaptığı sırada dava dışı D. D.`ye ait araca arkadan çarpmak suretiyle yaşamını kaybettiğini, davacıların destekten mahrum kaldıklarını, manen büyük üzüntü yaşadıklarını ileri sürerek, şimdilik davacılardan M. için 5.000,00 TL maddi, her bir davacı için 10.000,00 YTL manevi olmak üzere toplam 55.000,00 TL tazminatın davalılardan tahsilini istemiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat istemini 55.000,00 TL`na çıkartmıştır.

Davalı H... Şti. vekili, kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın maliki olmadıklarından husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiş, diğer davalılar davaya yanıt vermemişlerdir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüyle 33.681,85 TL maddi tazminatın davalılardan tahsili ile davacılardan Mehmet`e verilmesine, her bir davacı için 1.000,00 TL olmak üzere 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı D. D. temyiz etmiştir.

Dava, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 16.10.2008 tarihli ilamı ile davalı H... Şti. lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği noktasından bozulmuş, aynı ilam ile davanın esasına ilişkin karar bozma kapsamı dışında tutularak kesinleşmiştir. Bu durumda mahkemece, bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen kısım yönünden yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken bu konuda yeniden hüküm kurulması doğru görülmemiş kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 11.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube