Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İkramiye Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi, Borçluya Verilen İkramiyenin Haczi

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6102

K. 2012/22057

T. 22.6.2012

• İKRAMİYE ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İkramiye Yönünden Konulan Haczin 3/4`ü Yönünden Şikayetin Kabulü Gereği/Yerel Mahkemece Talebin Tümden Reddinin Hatalı Olduğu - 6772 S.K. Hükümlerinin Mahkemece Dikkate Alınması Gereği )

• BORÇLUYA VERİLEN İKRAMİYENİN HACZİ ( 1/4`nden Fazlasının Haczi Mümkün Olmadığı - Borçlu Şikayetinin Kabulü Gerektiği )

• 6772 SAYILI KANUN ( Esas Ücrete Munzam Tediyelerin Haczedilememesi/İkramiyenin 1/4`ünden Fazlasının Haczedilemeyeceği - İkramiye Yönünden Konulan Haczin 3/4`ü Yönünden Şikayetin Kabulü/Yerel Mahkemece Talebin Tümden Reddedilmemesi Gereği )

4857/m. 35

6772/m. 4

ÖZET : Borçlu, ücreti dışında aldığı ikramiye, yıllık izin ücreti ve emekli yolluğunun tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep etmiştir. 6772 S.K`da fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda borçlunun ikramiyesinin de 1/4`ünden fazlasının haczi mümkün değildir. Şikayetin, borçlunun ikramiyesi üzerine konulan haczin 3/4`ü yönünden kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Seyhan Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

Alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, borçlunun işyerinden almakta olduğu maaşının 1/4`ünün, maaş dışındaki ikramiye ve diğer ödemelerin ise tamamının üzerine haciz konulmuştur. Borçlunun mahkemeye başvurusu, ücreti dışında aldığı ikramiye, yıllık izin ücreti ve emekli yolluğunun tamamı üzerine konulan haczin kaldırılmasına yöneliktir.

4857 Sayılı Kanun`un 35. maddesine göre: işçinin almakta olduğu ücretlerin 1/4`ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanun`un 4. maddesinde ise, "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği" belirtilmiştir. Bu durumda borçlunun ikramiyesinin de 1/4`ünden fazlasının haczi mümkün değildir.

O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun ikramiyesi üzerine konulan haczin 3/4`ü yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.`nun 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarxİLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube