Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 2010/7637

K. 2010/7114

T. 21.12.2010

• DAVA DİLEKÇESİ ( Davanın İmzalı Dilekçelerle Açılacağı - Faks Aracılığıyla Gönderilen Dava Dilekçesiyle Dava Açılamayacağı )

• FAKS ARACILIĞI İLE GÖNDERİLEN DAVA DİLEKÇESİ ( Dava Açılamayacağı - Davanın İmzalı Dilekçelerle Açılacağı )

• İDARİ DAVALARIN AÇILMASI ( İmzalı Dilekçelerle Açılacağı - Faks Aracılığıyla Gönderilen Dava Dilekçesiyle Dava Açılamayacağı )

2577/m. 3, 4

ÖZET : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 3. ve 4. maddeleri uyarınca davanın imzalı dilekçelerle açılacağı düzenlendiğinden, faks aracılığıyla gönderilen dava dilekçesiyle davanın açılamayacağı hakkında.

İstemin Özeti : Davacının şikayetçi olduğu ... Barosu avukatlarından Av. ... hakkında kovuşturma izni verilmesine gerek olmadığı yönünde tesis edilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü`nün 10.12.2009 gün ve 68540 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 3. ve 4. maddeleri uyarınca davanın imzalı dilekçelerle açılacağı düzenlendiğinden, faks aracılığıyla gönderilen dava dilekçesiyle davanın açılamayacağı, bu nedenle 17.12.2009 tarihinde tebliğ edildiği belirtilen dava konusu işlem hakkında 22.02.2010 tarihinde Mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile açılan davanın süresinde açılmadığından esasının incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davayı süre aşımı nedeniyle reddeden Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25.03.2010 gün ve E:2010/279, K:2010/474 sayılı kararının; dava dilekçesini 05.02.2010 tarihinde posta yolu ile gönderildiği ve 14.02.2010 tarihinde ise dava dilekçesinin faks aracılığıyla İdare Mahkemesine gönderildiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL`in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ`nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

SONUÇ : İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, 21.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube