Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) İLAMLI İCRA NİTELİĞİNDE TAKİP

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/19417

K. 2010/32466

T. 30.12.2010

• İLAMLI İCRA NİTELİĞİNDE TAKİP ( İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek - Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek Takip Yapıldığı )

• İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Alacaklı Aleyhine Reddedilen Miktar Üzerinden - İİK. Md. 150/ı Koşullarında Örnek 10 İcra Emri Düzenlenerek Takip Yapıldığı/Md. 149/a ve 33`de Tazminat Öngörülmediği )

2004/m. 33, 149/a, 150

ÖZET : İİK`nun 150/ı maddesi koşullarında örnek 10 icra emri düzenlenerek ilamlı icra niteliğinde takip yapıldığına göre İİK`nun 149/a ve 33. maddelerinde tazminat öngörülmediği halde mahkemece alacaklı aleyhine reddedilen miktar üzerinden %40 inkar tazminatı hükmedilmesi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK`nun 150/ı maddesi koşullarında örnek 10 icra emri düzenlenerek ilamlı icra niteliğinde takip yapıldığına göre İİK`nun 149/a ve 33.maddelerinde tazminat öngörülmediği halde mahkemece alacaklı aleyhine reddedilen miktar üzerinden %40 inkar tazminatı hükmedilmesi doğru olmadığı nedeni ile hükmün bozulması gerekir ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden mahkeme kararının düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Kadıköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi`nin 22.04.2010 tarih ve 2009/782 Esas - 2010/482 Karar sayılı ilamının hüküm bölümünün tazminat ile ilgili 3.bendinin tamamının silinerek karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilen bu şekli ile İİK. 366 ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 30.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube