Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) HAKSIZ FİİL NEDENİYLE YARALANMA ( Görev Sırasında Yaralanan Polis Memuruna Ödenen Tazminatın Olaya Karışan Davalıdan Rücuan Tahsili - Tazminat Miktarının Haksız Fiil Tarihindeki Kıstaslara Göre Hesaplanacağıi )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6600

K. 2012/10334

T. 13.6.2012

• RÜCUAN TAZMİNAT ( Görev Sırasında Yaralanan Polis Memuruna Ödenen Tazminat Nedeniyle Olaya Karışan Davalıdan - Rücu Edilecek Tazminat Miktarının Haksız Fiil Tarihindeki Kıstaslara Göre Hesaplanması Gerektiği )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE YARALANMA ( Görev Sırasında Yaralanan Polis Memuruna Ödenen Tazminatın Olaya Karışan Davalıdan Rücuan Tahsili - Tazminat Miktarının Haksız Fiil Tarihindeki Kıstaslara Göre Hesaplanacağıi )

• POLİS MEMURUNA GÖREVİ SIRASINDA YARALANMASI NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUAN TAHSİLİ ( Rücu Edilecek Tazminat Miktarının Haksız Fiil Tarihindeki Kıstaslara Göre Tespiti Gereği )

• GÖREV SIRASINDA YARALANAN POLİS MEMURU ( Ödenen Tazminatın Olaya Karışan Davalıdan Rücuan Tahsili - Tazminat Miktarının Haksız Fiil Tarihindeki Şartlara Göre Tespiti Gereği )

818/m.51

2330/m.1

ÖZET : Davacı İçişleri Bakanlığı, görev sırasında yaralanan dava dışı polis memurlarına, 2330 sayılı yasa uyarınca ödediği tazminatın rücuen tahsilini istemiştir. Davalı yaralama eyleminin, diğer ifade ile haksız fiilin failidir. Dava konusu tazminat miktarının belirlendiği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonu’nun kararında, zararın nakdi tazminat karar tarihindeki en yüksek devlet memuru brüt aylığının ( ek gösterge dahil ) yüz maaş tutarının iş gücüne engel bulunan her gün için % 1 oranında hesaplanarak ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Oysa zarar, haksız eylemin meydana geldiği 23/06/2002 tarihinde gerçekleşmiştir. Davalının sorumluluğu da bu tarihte başladığından tazminatın, haksız eylem tarihindeki miktar esas alınarak belirlenmesi gerekir.

DAVA : Davacı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından, davalı G. Ö. aleyhine 15/04/2009 gününde verilen dilekçe ile 2330 sayılı Yasa`dan kaynaklanan rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29/09/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, 2330 sayılı yasadan kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Yerel Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar,davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı İçişleri Bakanlığı, görev sırasında yaralanan dava dışı polis memurlarına, 2330 sayılı yasa uyarınca ödediği tazminatın rücuen tahsilini istemiştir. Davalı yaralama eyleminin, diğer ifade ile haksız fiilin failidir. Dava konusu tazminat miktarının belirlendiği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonu’nun kararında, zararın nakdi tazminat karar tarihindeki en yüksek devlet memuru brüt aylığının ( ek gösterge dahil ) yüz maaş tutarının iş gücüne engel bulunan her gün için % 1 oranında hesaplanarak ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Oysa zarar, haksız eylemin meydana geldiği 23/06/2002 tarihinde gerçekleşmiştir. Davalının sorumluluğu da bu tarihte başladığından tazminatın, haksız eylem tarihindeki miktar esas alınarak belirlenmesi gerekir. Olay tarihinden uzun bir süre sonra nakdi tazminat komisyonu tarafından alınmış karar tarihindeki kıstaslara göre belirlenen tazminatın rücuen tahsiline karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle karar bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA; davalının diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 13.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube