Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAŞINMAZ SATIM BEDELİNİN TAPUDA DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ...

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/6194
KARAR NO : 2013/1920


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili ile davacı vekili avukat `in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı kardeşine güvenerek ...6. Noterliği`nin 28.04.2003 gün ve 11461 yevmiyeli vekaletnamesi ile maliki olduğu ...ili ...ilçesi ...mahallesi ...Mevkii 23-28-S pafta, 87 ada 5 parselde bulunan 1465 m2 arsasını satması için vekaletname verdiğini, davalının bu taşınmazı 09.05.2003 tarihinde dava dışı ... isimli kişiye sattığını, satım bedelinin 100.000 TL olmasına rağmen tapu kayıtlarında harcın az ödenmesi için bedelin düşük gösterildiğini, davalının satım bedelini ödemeyi hep ertelediğini belirterek 100.000 TL`nin davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, satım bedeli olan 57.000,00 TL`yi davacıya ödediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, bozma ilamından sonra davacının açmış bulunduğu davanın kısmen kabulü ile 74.850 TL`nin dava tarihi 09.05.2008 tarihinden itibaren değişken oranlardaki yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazla talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

HUMK 74. md gereğince (HMK 26. md.) hakim her iki tarafın iddia ve savunması ile bağlı olup, ondan fazlasına veya başka bir şeye hüküm veremez. Somut olayda davacı, dava dilekçesinde davaya konu taşınmazın satım bedelinin 100.000,00 TL olduğunu belirterek 100.000,00 TL`nin kendisine ödenmesini istemiştir. Dairemizin 26.10.2011 tarihli bozma ilamında da belirtildiği üzere tarafların yargılama aşamasındaki beyanlarından davacının satış bedelinin 57.000,00 TL`sini tahsil etmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenlerle mahkemece, taleple bağlı kalınarak, 100.000,00 TL ile ödenen 57.000,00 TL arasında kalan bedele hükmedilmesi gerekirken, talep aşılarak bu bedelin üstünde bir miktara hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 990,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 1.112.00 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 30.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube