Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/4-722

K. 2013/201

T. 06.02.2013

* MANEVİ TAZMİNAT (Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan ve Kusursuz Olduğu Belirlenen Davacının Bacağı Kesilerek %47 Oranında Malul Olduğu - 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığı)

* BACAĞI KESİLEN DAVACININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (Kazanın Oluşumunda Kusursuz Olduğu Bilirkişi Raporlarıyla Belirlenen ve Kaza Sebebiyle Bacağı Kesilen Davacı Lehine Takdir Edilen 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarı Yüksek Olmadığından Yerel Mahkeme Kararının Yerinde Olduğu)

* KAZA SONUCU MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ (Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan ve Kusursuz Olduğu Belirlenen Davacının Bacağı Kesilerek %47 Oranında Malul Olduğu - 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığı)

* TAZMİNAT (Kazada Yaralanması Sebebiyle Bacağı Kesilen Davacının Manevi Tazminat Talebi - Yerel Mahkemece Takdir Edilen 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığının Gözetileceği)

* KUSURU BULUNMAYAN DAVACININ KAZADA YARALANMASI SEBEBİYLE BACAĞI KESİLMESİ (Davacının %47 Oranında Malul Olduğu - Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan Davacı Lehine Hükmedilen 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olmadığı) 818/m.47 22.06.1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

ÖZET : Uyuşmazlık; davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarının yüksek olup olmadığına ilişkindir. Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporlarıyla kazanın oluşumunda kusursuz olduğu belirlenen ve kaza tarihinde 19 yaşında olan davacının bacağının kesilerek % 47 oranında malul kalması nedeniyle mahkemece hükmedilen 80.000,00 TL manevi tazminat miktarının taraflarının ekonomik durumları da göz önüne alındığında yüksek olmadığı kabul edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İnegöl 2. Asliye Hukuk Mahkeme’since davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.11.2009 gün ve 2007/74 E., 2009/503 K. sayılı kararın incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 06.07.2011 gün ve 2010/5593 E., 2011/7892 K sayılı ilamı ile;

(...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, trafik kazasından doğan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel Mahkemece, istemin kısmen kabulüne dair verilen karar, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Borçlar Yasası`nın 47. maddesi gereğince yargıcın, özel durumları göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Takdir edilecek bu tutar, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum (tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı`nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel durum ve koşullar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden yargıç, bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde nesnel (objektif) ölçülere göre uygun (isabetli) bir biçimde göstermelidir.

Olayın oluş biçimi, olayın gerçekleştiği tarih ile yukarıda açıklanan ilkeler gözetildiğinde davacı yararına hüküm altına alınan manevi tazminat fazladır. Davacı yararına daha alt düzeyde manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir...)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalıların araç maliki, sürücüsü ve sigorta şirketi oldukları tomruk yüklü kamyonun müvekkilinin içinde çalıştığı park halindeki araca arkadan çarpması sonucu tomruklar ile kamyonet arasında sıkışan müvekkilinin ağır biçimde yaralandığını ve neticesinde bacağının kesildiğini, davacının günlerce hayati tehlike içerisinde kaldığını, yaklaşık 70 ünite kan verilerek hayata döndürüldüğünü, halen yürüyemez ve ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu, kazada kusuru bulunmadığı belirlenen müvekkilinin ailesinin tek çocuğu olduğunu ve bu olay nedeniyle büyük bir yıkım yaşandığını ileri sürerek, ıslah dilekçesiyle birlikte 30.375,08 TL maddi tazminat ve 130.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan B...Ltd. Şti. ve Ü.E. vekili, kazanın meydana gelmesinde müvekkillerinin kusurunun bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece, kazanın oluşumu, davacının bacağının kesilmiş olması ve ömür boyu protez ile yaşamak zorunda olduğu gerekçesiyle 80.000,00 TL manevi tazminata ve 57.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmiştir.

Davalılardan B...Ltd. Şti. ve Ü.E. vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalılardan B... Ltd. Şti. ve Ü.E. vekili getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarının yüksek olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporlarıyla kazanın oluşumunda kusursuz olduğu belirlenen ve kaza tarihinde 19 yaşında olan davacının bacağının kesilerek % 47 oranında malul kalması nedeniyle mahkemece hükmedilen manevi tazminat miktarının taraflarının ekonomik durumları da göz önüne alındığında yüksek olmadığı Genel Kurul çoğunluğunca kabul edilmiştir.

Bu itibarla, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gereklidir.

SONUÇ : Davalılardan B...Ltd. Şti. ve Ü.E. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, aşağıdaki dökümü yazılı 4.266,80 TL bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’nın 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.02.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube