Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Takibin Durdurulması (iMZA İncelemesi Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu - İhtarlı Davetiyeye Uymamanın Sonuçları İhtar Edilmeksizin Sonuca Gidilemeyeceği )T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4914

K. 2012/23884

T. 9.7.2012

• İHTARLI DAVETİYE ( Uymamanın Sonuçları İhtar Edilmeksizin Sonuca Gidilmesi Doğru Bulunmadığı Gibi İmza İncelemesi Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu )

İMZA İNCELEMESİ ( Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu )

• TAKİBİN DURDURULMASI ( İmza İncelemesi Yapılmadığı Halde Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulması ve Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Oluğu - İhtarlı Davetiyeye Uymamanın Sonuçları İhtar Edilmeksizin Sonuca Gidilemeyeceği )

2004/m.170/3

1086/m.163,159

ÖZET : Mahkemece, alacaklı vekiline imza incelemesine konu takip dayanağı çek aslını bilirkişi incelemesi yapılacağından 7 gün içinde ibraz etmesi gerektiğine dair tebligat mazbatasında, kesin süreye uymamanın ve verilen sürede istenen hususların yerine getirilmemesinin sonuçları belirtilmediğinden; kesin sürenin hukuki sonuç doğurması mümkün değildir. O halde mahkemece; ihtarlı davetiyede, uymamanın sonuçları ihtar edilmeksizin eksik incelemeyle sonuca gidilmesi doğru bulunmadığı gibi imza incelemesi yapılmadığı halde İ.İ.K.nun 170/3. hükmüne aykırı olarak alacaklının tazminatla sorumlu tutulması ve takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi de isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Şerife Ayyıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : H.U.M.K. nun 163 ve 159. maddeleri mahkemeye ve taraflara belli işlemleri belli edilen sürelerde yapması için sınırlamalar getirmiştir. Bu sürelerin bir kısmı yasa metninde yer almış, bir kısmı ise hakimin taktirine bırakılmıştır. Süre tayini hakimin taktirine bırakılan hallerde yapılacak işlemin niteliğine göre makul bir süre belirlenmelidir. Hakimin verdiği ve kesin olduğunu belirttiği sürede, taraf, belirtilen işlemi mutlaka yapmalıdır. Sürenin bitiminden sonra belirtilen işlemin yapılması mümkün değildir. Şayet yapılmamış ise taraf bu konudaki hakkını kaybeder. Hakkın zayi olması gibi ağır bir müeyyideye bağlanan kesin sürenin hukuki sonuç doğurabilmesi için yapılması gereken işlemler ve ne kadarlık sürede yapılacağı açık ve tam olarak belirtilmesi gerektiği gibi bunların yapılmamasının doğuracağı sonuçların da açıklanması ve tarafların uyarılması gerekir. ( HGK.nun 21.9.1983 tarih 14/3447-825 Sayılı kararı )

Somut olayda mahkemece, alacaklı vekiline imza incelemesine konu takip dayanağı çek aslını bilirkişi incelemesi yapılacağından 7 gün içinde ibraz etmesi gerektiğine dair tebligat mazbatasında, kesin süreye uymamanın ve verilen sürede istenen hususların yerine getirilmemesinin sonuçları belirtilmediğinden; kesin sürenin hukuki sonuç doğurması mümkün değildir.

O halde mahkemece; ihtarlı davetiyede, uymamanın sonuçları ihtar edilmeksizin eksik incelemeyle sonuca gidilmesi doğru bulunmadığı gibi imza incelemesi yapılmadığı halde İ.İ.K.nun 170/3. hükmüne aykırı olarak alacaklının tazminatla sorumlu tutulması ve takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi de isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube