Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MANEVİ TAZMİNAT (Kocanın Şişko Tombul Demek Suretiyle Kadını Aşağıladığı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı ve Bu Olayların Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Uygun Miktarda Hükmedileceği)

T.C.

YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

E. 2012/17780

K. 2013/4498

T. 21.03.2013

* MANEVİ TAZMİNAT (Kocanın Şişko Tombul Demek Suretiyle Kadını Aşağıladığı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı ve Bu Olayların Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Uygun Miktarda Hükmedileceği)

* BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT (Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerin Kapsamına Nazaran Kadın Yararına Hükmolunan Tazminatın Az Olduğu)

* MADDİ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU (Boşanma Davası - Hakkaniyet İlkesi İle Türk Borçlar Kanununun 50. vd. Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği)

* BOŞANMADA KUSUR (Davalı Kocanın Eşini Ailesiyle Birlikte Yaşattığı ve Şişko Tombul Demek Suretiyle Aşağıladığı/Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı - Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)

* KADININ KOCASI TARAFINDAN AŞAĞILANDIĞI (Şişko Tombul Demek Suretiyle Aşağıladığı - Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği) 4721/m.4, 174 6098/m.50, 51, 52, 58

ÖZET: Davalı kocanın eşini ailesiyle birlikte yaşattığı, "şişko, tombul" demek suretiyle aşağıladığı anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmelidir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat takdiri gerekir.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, reddedilen manevi tazminat ve maddi tazminat miktarı yönünden, davalı koca tarafından ise; kusur belirlemesi, maddi tazminat ve iştirak nafakası miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın tüm, davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden davalı kocanın eşini ailesiyle birlikte yaşattığı, "şişko, tombul" demek suretiyle aşağıladığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md.4 TBK. md. 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

3-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne , ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat (TMK.md.174/1) takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışındakalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube