Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E. 2011/962

K. 2011/1096

T. 1.7.2011

• DANIŞTAYCA İSTİŞARİ MAHİYETTE DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİ ( Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınmasının İmtiyaz Yolu İle Sürdürülmesi Konusunda - Düşünce Bildirilecek İşlerin Belediye Tarafından Değil Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık Tarafından Gönderilmesi Gereği )

• TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASININ İMTİYAZ YOLU İLE SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ TALEBİ ( Danıştay`ca Düşünce Bildirilecek İşlerin Belediye Tarafından Değil Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık Tarafından Gönderilmesi Gerektiği )

• İMTİYAZA İLİŞKİN DANIŞTAY`DAN GÖRÜŞ SORULMASI ( Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması İşinin İmtiyaz Yolu İle Sürüdülmesi Konusunda - Düşünce Bildirilecek İşlerin Belediye Tarafından Değil Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık Tarafından Gönderileceği )

• BELEDİYENİN DANIŞTAY`DAN İSTİŞARİ MAHİYETTE GÖRÜŞ SORMASI ( Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması İşinin İmtiyaz Yolu İle Sürüdülmesi Konusunda - Düşünce Bildirilecek İşlerin Belediye Tarafından Değil Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık Tarafından Gönderilmesi Gerektiği )

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği/m.9

ÖZET : Danıştayca istişari mahiyette incelenerek düşünce bildirilecek işlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık tarafından gönderilmesi gerekir. Belediyenin, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli alt yapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi işinin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesi hususunda görüş bildirilmesi isteminin, hukuki mahiyetinin anlaşılamaması nedeniyle incelenmeksizin reddedilmelidir.

İstemin Özeti : Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında bulunan tıbbi atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili söz konusu işin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi doğrultusunda görüş bildirilmesi istemine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 23.05.2011 tarih ve 534-2219 sayılı yazısında aynen;

"5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin ( ı ) fıkrasında `sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek..." Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında belirtilmiştir.

22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. Maddesinde; `Belediyeler;

a ) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynırlarından alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı`nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

b ) Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmakla,

c ) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle,

ç ) Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almakla,

d ) Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla,

e ) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle,

f ) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla,

g ) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla,

ğ ) Sağlık kurulmuşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibarı ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde

Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler` şeklinde düzenlenmiş yine aynı yönetmeliğin 31. maddesinde ise;

`Tıbbi atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmesi, yakılması veya depolanması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işlemlerin belgelendirilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar müteselsilen sorumludur.

Tıbbi atık bertaraf tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların bertarafı ile görevli personeli periyodik olarak eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler` şeklindedir.

5393 Sayılı belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 maddesinin ( j ) bendinde

`Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek` denilmektedir. Aynı Kanunun 15. maddesinde ise ` Belediye, ( e ), ( f ) ve ( g ) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 ( kırkdokuz ) yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir`

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 15.04.2011 tarih ve 1085 Karar no`lu Belediye Meclis kararı alınmış olup Büyükşehir belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında bulunan tıbbi atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili söz konusu işin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi doğrultusunda görüşlerinizin bildirilmesi hususunu arz ederim." denilmektedir.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

KARAR : Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yukarıda aynen yer verilen yazısında, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili söz konusu işin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesine ilişkin görüş bildirilmesi istenmektedir.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 23. maddesinin ( e ) ve 42 nci maddesinin ( f ) bentleri hükümlerine göre Danıştayca istişari mahiyette incelenerek düşünce bildirilecek işlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan aynı Kanunun 23. maddesinin ( d ) ve 42 nci maddesinin ( c ) bentleri uyarınca kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirilmesi görevi Dairemize verilmiş ise de, düşünce istemine konu yazıda tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin imtiyaz yoluyla devredilmesi amacıyla hazırlanmış ve taraflarca parafe edilmiş bir imtiyaz sözleşmesi metninin yazıya eklenmediği görülmektedir.

SONUÇ : Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının hukuki mahiyetinin ne olduğu anlaşılamayan istemi üzerine görüş bildirilmesine olanak bulunmadığından istemin incelenmeksizin reddine, dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına, 01.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube