Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Doğacak Alacklara Konulan Haciz,Haciz Müzekkeresinin İptali Talebi Ve Doğacak Her Türlü Hak Ve Alacaklar Üzerine Haciz Konulması


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5507

K. 2012/22694

T. 27.6.2012

• DOĞACAK ALACAKLARA KONULAN HACİZ ( Borçlunun Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczinin Haciz Yazısıyla Mümkün Olduğu - Alacaklının 2004 S.K. Md.78 Kapsamında Gönderdiği Haciz Müzekkeresinin Hukuka Uygun Olduğu )

• HACİZ MÜZEKKERESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczinin Ancak 2004 S.K. Md. 78 Kapsamında Gönderilecek Haciz Yazısıyla Mümkün Olduğu - Şikayetin Reddi Gerektiği )

• DOĞACAK HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLAR ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Borçlunun Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczinin Ancak 2004 S.K. Md. 78 Kapsamında Gönderilecek Haciz Yazısıyla Mümkün Olduğu )

2004/m.78, 89

ÖZET : Şikayetçi, ileride doğacak alacaklara haciz konulamayacağını ileri sürerek haciz müzekkeresinin iptalini talep etmiştir. Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ancak İ.İ.K.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısıyla mümkündür. Alacaklı tarafından şikayetçi bankaya İ.İ.K.nun 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresiyle borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup: dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçinin, ileride doğacak alacaklara haciz konulamayacağını ileri sürerek 12.9.2011 tarihli haciz müzekkeresinin iptalini istediği, mahkemece, şikayetçi bankanın, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki fiili duruma göre borçlunun hesabındaki hakkı haczedebileceği, haciz müzekkeresinin gönderilmesinden sonra borçlunun hesabında doğacak haklar yönünden şikayetçi bankanın hesabı takip yükümlülüğünün bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak ilerde doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. İ.İ.K.nun 89. maddesi gereğince 3. şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, 3. şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut ( fiili ) durumla sınırlıdır. Rutin ödemeler ( kira alacakları vs. ) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada 3. şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesi muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.

Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İ.İ.K.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısıyla mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi bankaya İ.İ.K.nun 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresiyle borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Yukarıda açıklandığı üzere doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube