Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YÜKLENİCİLER İŞÇİYİ ÇALIŞTIRDIKLARI DÖNEMDEN SORUMLUDUR...

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/27220
KARAR NO : 2013/953


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, genel temizlik ihale işinin davalılara verildiğini, dava dışı Z...`in temizlik işçisi olduğunu ve idare aleyhine ...13. İş Mahkemesi`ne işçilik hakları için tazminat davası açtığını, mahkemece davanın kabulüne karar verildiğini, kararın kesinleştiğini, ...30. İcra Dairesi Müdürlüğü`nün 2009/200 sayılı icra takip dosyasına 9.790,10TL ödeme yaptığını, hazine zararının meydana geldiğini, davalıların sorumlu olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 9.790,10TL`nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiz ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılardan ..... Paz. Tic. Ltd. Şti.- ....İletişim ve Tem.Hiz.Ltd.Şti. Ortak Girişimi ile.....Hiz.Tur.Ltd.Şti. cevap dilekçesi sunmamış; diğer davalılar .....ve Tem.Hiz.Ltd.Şti., ... İnş..Güv.Sis.Ltd.Şti. ile ....Tic.lLd.Şti. davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, 9.790,10 TL`nin ödeme tarihi 27.07.2009 tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar değişken orandaki yasal faiz ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, karar verilmiş; hüküm, davalılardan...ve Tem.Hiz.Ltd.Şti., ...Güv.Sis.Ltd.Şti. ile ....Tic.lLd.Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalı yüklenicilerin çalıştırdıkları işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarından sorumlu olmalarının gerektiğini, ancak Z... isimli işçi tarafından açılan davada kesinleşen karar ile kendilerinin 9.790,10TL ödemek zorunda kaldıklarını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işçiye ödenen bu tazminattan hangi tarafın veya tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümleri, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. Yüklenicilerin, işçiyi çalıştırdıkları kendi dönemleri ile sınırlı olarak sorumlu olduklarının kabulü gerekmektedir. Yani dava konusu tazminatlar için her bir yüklenici kendi dönemi ile sorumludur. Bu durumda tacir olan davalıların çalıştırdığı işçilerin fiili işçilik dışında, sair tazminat haklarından sorumlu olacaklarını bilebilecek durumda olduğunun kabulü ile dava dışı işçiyi çalıştırdıkları dönem itibariyle gerekirse yeniden denetime elverişli bilirkişi raporu alınmak suretiyle sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle davalıların müteselsil sorumluluklarına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerden dolayı temyiz eden davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerden dolayı hükmün temyiz eden davalılar ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube