Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BELEDİYE SU ABONELİĞİ İÇİN KANAL KATILIM BEDELİ ÖDENMESİ...

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/29149
KARAR NO : 2013/586Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, ...ili ...ilçesi, ...Mahallesi, 112545 ada, 1 parsel, ...cad.64/10 adresinde bulunan bağımsız bölümüne su aboneliği için davalı kuruma başvuruda bulunduğunu, davalı kurumca haksız olarak şebeke hisse bedeli ve kanal katılım bedeli olarak 6.873,00 istendiğini belirterek, bu bedelin haksız şart olduğunun kabulü ile davalı kurumla şartsız olarak abonelik sözleşmesi imzalanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; davacının, ...ili ...ilçesi ...mahallesi ...çad. 112545 ada 1 parsel No: 64/10 adresindeki konutuna (1.339,35 TL kanal kanal katılım bedeli, 3.519,40 TL şebeke hisse bedeli ve diğer abonelik giderleri davacı tarafından karşılandığında ) su aboneliği tesisine karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Uyuşmazlık, davacının satın aldığı konuta su abonesi olmak için kanal katılım payı ödemekle yükümlü olup olmadığı konusundadır.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı başlığı altında 87.maddesi "Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır:

a)Kanalizasyon tesisi yapılması,

b)Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi iki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır." düzenlemesi getirmiştir. Aynı yasanın 88.maddesi su Tesisleri için 87.maddeye paralel bir düzenleme öngörmüştür.
Bu yasa maddesine dayalı olarak çıkarılan ...Tarifeler Yönetmeliğinin 39.maddesinde de gerek yeni bir kanalizasyon tesisi yapılması ve gerekse mevcut tesisin ıslahı durumunda taşınmaz sahiplerinden katılma payı alınacağı öngörülmüş; bunun belli bir oranının inşaat ruhsatı alınma aşamasında avans olarak tahsil edileceği, bakiyesinin de su aboneliği aşamasında bina değeri esas alınmak ve %2 oranını geçememek üzere tahsil edileceği belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen yasa ve tarifeler yönetmeliği hükümleri birlikte değerlendirildiğinde davalı tarafça yeni kanalizasyon ve içme suyu tesisleri yapılmış veya mevcutların iyileştirilmesi yapıldığı taktirde, tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden yönetmelikte belirlenen ilkelere göre su ve kanalizasyon tesisleri katılım payı talebe hakkı vardır. Ancak bu katılım payı davalı tarafça hizmet götürülmesi koşuluna bağlı olarak alınır. Bu durumda hizmet götürüldüğünün davalı tarafça kanıtlanması halinde davacı katılım payının yüklenici veya kendisi tarafından ödendiğini kanıtlamakla yükümlüdür.

Davacı su abonesi olabilmek için 6.873,00 TL kanal katılım ve şebeke bedeli istendiğini,bu bedelin haksız şart olduğunun kabulü ile şartsız olarak abone yapılması istemiyle eldeki davayı açmıştır. İnşaat mühendisi K...`ın düzenlediği bilirkişi raporuna göre,davacının 4.858,75 TL.den sorumlu olduğu belirlenmiş ve mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de,davacı temyiz dilekçesinde ...Tarifeler Yönetmeliğinin 39.maddesinin Ankara 2.Vergi Mahkemesinin 02.05.2012 tarih ve 2012/963 sayılı kararı ile iptal edildiğini,bunun üzerine ...Yönetim Kurulunun 04 Temmuz 2012 tarihinde aldığı kararla yeni tarife belirlediğini,bu tarifeye göre 420,71 TL kanal katılım,420,71 TL şebeke hisse bedeli ödenmesi gerektiğini ileri sürmüştür.Temyiz dilekçesi ekinde sunulan ve Ankara 6.Tüketici Mahkemesinin 2011/1199 esas sayılı dosyasında aynı ada ve parselde yer alan başka bir taşınmaz için görülen davada,...Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığının 10.10.2012 tarih ve 18389 sayılı yazılarına göre;katılım bedelleri fiyatlandırmasının 04.07.2012 tarih ve 164 sayılı yönetim kurulu kararı gereği LxT (cephe x katsayı) formülüne göre tahakkuk ettirildiği ve dolayısıyla katılım payı hesaplamasının 420,71 Tl kanal,420,71 TL. Su hizmetleri için ayrı ayrı tahakkuk ettirildiği belirtilmiştir. O halde mahkemece, ...Tarifeler yönetmeliğinin 39.maddesinde yapılan ve yukarıda belirtilen hesaplama yöntemine göre, davacının ödemesi gereken miktarın tespiti hususunda yeni bir bilirkişi incelemesi yapılarak, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 114.00 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube