Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/24284
KARAR NO : 2013/1694


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı TOKİ ile 6.4.2006 tarihinde .....Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandığını, teslimin sözleşme tarihinden itibaren 24 ay olarak kararlaştırıldığını, ancak halen dahi dairenin teslim edilmediğini ileri sürerek geç teslim nedeniyle fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak dava tarihine kadar olan süre için şimdilik 3.000.00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah ile talebini 5.151.50 TL ye çıkarmıştır.

Davalı, idarece sözleşme eki Yapım işleri şartnamesinin 30.maddesi gereğince Başkanlık oluru ile yükleniciye süre uzatımı yetkisi verildiğini, konutların teslim edilmemesinde idarenin bir kusurunun bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile 3.000.00 TL nin dava tarihinden, 2.151.50 TL.nin ıslah tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalıdan satın aldığı dairenin sözleşmede kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi nedeniyle tazminat isteğinde bulunmuş, davalı geç teslimin söz konusu olmadığını beyanla davanın reddini savunmuş ve mahkemece geç teslim nedeniyle bilirkişi raporuyla belirlenen miktarın tahsiline karar verilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi, davalı tarafından düzenlenen kampanyalı satışa davet niteliğinde olup dairenin teslim tarihine ilişkin bir kararlaştırma yapılmamıştır. Her ne kadar davalının Ziraat Bankasına yazdığı yazıda teslimin Mayıs 2009 olduğu belirtilmiş ise de bunun bir iç yazışma olduğu, dolayısı ile bu iç yazışma nedeniyle davalıyı davacıya karşı geç teslim nedeniyle sorumlu tutmaya olanak yoktur. Ancak daha sonra yine taraflar arasında düzenlenen 26.1.2009 tarihli sözleşmede dairenin 24 ay içerisinde teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Öyle ise mahkemece anılan sözleşmeye göre belirlenecek teslim tarihi ile dava tarihi arasında geçen süre belirlenerek bu süreye ilişkin kira kaybına hükmedilmesi gerekirken aksine düşüncelerle ve yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Birinci bentte açıklanan nedenle sair temyiz itirazların reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı lehine BOZULMASINA, 28.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube