Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

3. DAİRE

E. 2011/6015

K. 2011/4347

T. 17.10.2011

• KESİLEN VERGİNİN BEYAN EDİLMEMESİ ( Vergi Sorumlusunun Takibini Gerektireceğinden Usulüne Uygun Olarak İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Sorumlu Adına Tahakkuk Eden Verginin Vergi Sorumlusu Tarafından İdari Davaya Konu Edilebileceği )

• İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAME ( Kesilen Verginin Beyan Edilmemesi ya da Ödenmemesi Vergi Sorumlusunun Takibini Gerektireceğinden Usulüne Uygun Olarak İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Sorumlu Adına Tahakkuk Eden Verginin Vergi Sorumlusu Tarafından İdari Davaya Konu Edilebileceği )

• GÖREV ( Kesilen Verginin Beyan Edilmemesi ya da Ödenmemesi Vergi Sorumlusunun Takibini Gerektireceğinden Usulüne Uygun Olarak İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Sorumlu Adına Tahakkuk Eden Verginin Vergi Sorumlusu Tarafından İdari Davaya Konu Edilebileceği )

• ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNDEN KESİLEN VERGİ ( Davacı Şirketin İleride Cezaya Muhatap Olmamak İçin İhtirazi Kayıtla Beyanname Verdiği - Stopaj Vergisinin TL`ye İsabet Eden Kısmının Kaldırılması ve Fazla Ödenen Tutarın İadesi İstemiyle Açtığı Davanın Esastan İnceleneceği )

193/m.94

ÖZET : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar, istihkak sahiplerine yapılan ödemelerden yasada öngörülen verginin kesilmesi, muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Kesilen verginin beyan edilmemesi ya da ödenmemesi vergi sorumlusunun takibini gerektireceğinden, usulüne uygun olarak ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine sorumlu adına tahakkuk eden verginin, vergi sorumlusu tarafından idari davaya konu edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

193 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca çalışanlarının ücretlerinden yasada öngörülen oranda vergiyi keserek, muhtasar beyanname ile beyan edip ödeme sorumluluğu bulunan davacı şirketin ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazi kayıtla verdiği beyanname üzerine tahakkuk eden gelir ( stopaj ) vergisinin ... TL`ye isabet eden kısmının kaldırılması ve fazla ödenen tutarın iadesi istemiyle açtığı davanın esası incelenerek karar verilmesi gerekir.

İstemin Özeti : Davacı şirketin, vergi sorumlusu sıfatıyla işçilerine yaptığı ücret ödemelerine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla verdiği Mart 2010 dönemine ait muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden gelir ( stopaj ) vergisinin 2.282,45 TL`ye isabet eden kısmının kaldırılması ve fazla ödenen tutarın iadesi istemiyle açılan davayı; sadece kestiği vergiyi beyan edip ödemekle sorumlu bulunan davacı şirketin malvarlığında bir azalma olmadığından menfaatinin ihlal edildiğinden bahsedilemeyeceği gibi hem işverenin hem de çalışanın dava açabileceğinin kabul edilmesi halinde hukuksal karışıklıkların doğabileceği açık olduğundan istihkak sahibi adına yapılan tevkifat konusunda vergi sorumlusunun dava açmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15`inci maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddeden Malatya Vergi Mahkemesinin 20.5.2010 gün ve E:2010/401, K:2010/366 sayılı kararına yöneltilen itirazı reddeden Malatya Bölge İdare Mahkemesinin 27.7.2010 gün ve E:2010/425, K:2010/484 sayılı kararının düzeltilmesi isteminin reddine ilişkin Malatya Bölge İdare Mahkemesinin 7.10.2010 gün ve E:2010/588, K:2010/568 sayılı kararının; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8`inci maddesinde, mükellefin, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzelkişi; vergi sorumlusunun da, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olduğu, kanunun müteakip maddelerinde geçen mükellef tabirinin vergi sorumlularını da kapsadığı; 11`inci maddede ise, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanların, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve kanunla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu oldukları, aynı Kanunun 377. maddesinde, mükellefler ve kendisine vergi cezası kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri; 378`inci maddesinde de, vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerektiğinin kurala bağlandığı, her ne kadar 377. maddede, tarh edilen vergilere karşı vergi mahkemesinde dava açma hakkının mükelleflere ait bulunduğu öngörülmüşse de; 8. madde gereğince, tarhiyata muhatap tutulan vergi sorumlularının da, muhatabı oldukları tarh işleminin iptali istemiyle yetkili vergi mahkemesinde dava açabileceklerinin kabulünün zorunlu olduğundan davanın esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken, ehliyet yönünden reddinde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilen Malatya Bölge İdare Mahkemesinin 7.10.2010 gün ve E:2010/588, K:2010/568 sayılı kararı incelendikten ve Tetkik Hakimi Ümit Kocatepe`nin açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8. maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi, vergi sorumlusu da, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olarak tanımlandıktan sonra son fıkrasında, bu kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabirinin vergi sorumlularına da şamil olduğu, aynı Kanunun 377. maddesinde, mükellefler ve kendisine vergi cezası kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri, 378. maddesinde ise vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerektiği kurala bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar, istihkak sahiplerine yapılan ödemelerden yasada öngörülen verginin kesilmesi, muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Kesilen verginin beyan edilmemesi ya da ödenmemesi vergi sorumlusunun takibini gerektireceğinden, yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, usulüne uygun olarak ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine sorumlu adına tahakkuk eden verginin, vergi sorumlusu tarafından idari davaya konu edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, 193 sayılı Kanunun 94. maddesi uyarınca çalışanlarının ücretlerinden yasada öngörülen oranda vergiyi keserek, muhtasar beyanname ile beyan edip ödeme sorumluluğu bulunan davacı şirketin ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazi kayıtla verdiği beyanname üzerine tahakkuk eden gelir ( stopaj ) vergisinin 2.282,45 TL`ye isabet eden kısmının kaldırılması ve fazla ödenen tutarın iadesi istemiyle açtığı davanın esası incelenerek karar verilmesi gerektiğinden temyize konu kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcısının temyiz isteminin kabulü ile Malatya Bölge İdare Mahkemesinin 07.10.2010 gün ve E:2010/588, K:2010/568 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 17.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube