Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İcra Emrinin Vekil Yerine Asile Tebliğ Edilmiş olması


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13815

K. 2012/156

T. 16.1.2012

• İCRA EMRİNİN VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI (Talep Doğrultusunda İcra Emrinin İptaline Karar Verilerek Borçlu Vekiline Çıkarılacak Yeni İcra Emri İle Şikayet Nedenlerini Bildirme Hakkının Sağlanması Gerektiği - İstemin Kabulü Gerektiği)

• İCRA EMRİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (Borçlu Vekiline Çıkarılacak Yeni İcra Emri İle Şikayet Nedenlerini Bildirme Hakkının Sağlanması Gerektiği - İstemin Kabulü Gerektiği)

• ŞİKAYET (İcra Emrinin Vekil Yerine Asile Tebliğ Edilmiş Olması - Talep Doğrultusunda İcra Emrinin İptaline Karar Verilerek Borçlu Vekiline Çıkarılacak Yeni İcra Emri İle Şikayet Nedenlerini Bildirme Hakkının Sağlanması Gerektiği)

6100/m.73

1086/m.72

7201/m.11

1136/m.41

ÖZET : Dairemizin uygulamalarında "İcra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmiş olmasına rağmen vekil tarafından süresinde borca itiraz başvurusu yapılması halinde hukuki yarar kalmadığından icra emrinin iptaline karar verilemeyeceği" kabul edilmiş ise de; somut olayda borçlu vekili ilamdaki vekaleti nedeniyle tebligatın kendisine yapılması gerektiğinden bahisle icra emrinin iptalini istemiş bu başvurusunda diğer şikayet nedenlerini bildirmemiştir. Bu durumda talep doğrultusunda icra emrinin iptaline karar verilerek borçlu vekiline çıkarılacak yeni icra emri ile şikayet nedenlerini bildirme hakkı sağlanmalıdır. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : HMK.mn 73. (HUMK m. 72), Avukatlık Kanunu`nun 41. ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 11. maddesi gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Dairemizin uygulamalarında "İcra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmiş olmasına rağmen vekil tarafından süresinde borca itiraz başvurusu yapılması halinde hukuki yarar kalmadığından icra emrinin iptaline karar verilemeyeceği" kabul edilmiş ise de; somut olayda borçlu vekili ilamdaki vekaleti nedeniyle tebligatın kendisine yapılması gerektiğinden bahisle icra emrinin iptalini istemiş bu başvurusunda diğer şikayet nedenlerini bildirmemiştir. Bu durumda talep doğrultusunda icra emrinin iptaline karar verilerek borçlu vekiline çıkarılacak yeni icra emri ile şikayet nedenlerini bildirme hakkı sağlanmalıdır. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube