Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KIYMET TAKDİR KOMİSYONU VE BİLİRKİŞİ KURULUNUN TAKDİR ETTİĞİ DEĞER ARASINDA ORANSIZLIK ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası/Mislini Aşan Farklılık Bulunduğu - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağı )

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7560

K. 2012/8748

T. 9.7.2012

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Tarihi İtibarıyla Kıymet Takdir Komisyonu ve Bilirkişi Kurulunun Takdir Ettiği İki Değer Arasında Önemli Oransızlık Bulunduğu - Aynı Yöntemlerle Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağı )

• KIYMET TAKDİR KOMİSYONU VE BİLİRKİŞİ KURULUNUN TAKDİR ETTİĞİ DEĞER ARASINDA ORANSIZLIK ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davası/Mislini Aşan Farklılık Bulunduğu - Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağı )

• MİSLİ AŞAN FARKLILIK ( Kamulaştırma Tarihi İtibarıyla Kıymet Takdir Komisyonu ve Bilirkişi Kurulunun Takdir Ettiği İki Değer Arasında Önemli Oransızlık Bulunduğu - Aynı Yöntemlerle Yeni Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Taşınmazların Yerinde Yeniden İnceleme Yaptırılacağının Gözetileceği )

2942/m.15/11

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsiline ilişkindir. Arsa vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma tarihi itibarıyla kıymet takdir komisyonu ve bilirkişi kurulunun takdir ettiği iki değer arasında önemli bir oransızlık ( Yargıtay uygulamalarına göre bir mislini aşan farklılık ) bulunmaktadır. Aynı yöntemlerle yeni bilirkişi kurulu oluşturularak taşınmazların yerinde yeniden inceleme yaptırılıp karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde, kamulaştırma bedelinin artırılması ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Arsa vasfındaki dava konusu taşınmazlara kamulaştırma tarihi itibarıyla kıymet takdir komisyonu 10.000 TL/m2 ( 0,010 YTL/m2 ), bilirkişi kurulu ise 26,92YTL/m2 değer takdir etmiştir. Bu iki değer arasında önemli bir oransızlık ( Yargıtay uygulamalarına göre bir mislini aşan farklılık ) bulunmaktadır. Belirlenen bu durum karşısında, mahkemece, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 15. maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca aynı yöntemlerle yeni bilirkişi kurulu oluşturularak taşınmazların yerinde yeniden inceleme yaptırılıp oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken sözü edilen yasa hükmü dikkate alınmadan tek rapora dayanılarak hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davacı tarafa iadesine, 09.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube